NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2002. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

1-1/2002. (I. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megerősítette a 2001. XI. 29-i Tanácsülésen született határozatokat.

 

1-2/2002. (I. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megerősítette a 2001. XII. 20-i Tanácsülésen született határozatokat.

 

2/2002. (I. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi szóbeli módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadta a Homokbányában létesítendő Kecskeméti Multifunkcionális Sportcsarnok építésével kapcsolatosan a földhasználat engedélyezéséről szóló írásos előterjesztést:

  1. pont: „…naptári éves viszonylatban 50%-os időtartamban használhatja, és hasznosíthatja, az igénybevételt minden évben a Főiskola és az Önkormányzat egyezteti. „
  6. pont: „A földhasználati jog az építtető Önkormányzatot addig illeti meg, amíg a felépítmény a megállapodásban megállapított funkcióban fennáll.”
  7. pont (első francia bekezdés): „..a földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásban az Építtető javára feltüntessék, s az fennálljon a létrejövő felépítmény megállapodásban megállapított funkcióban való fennállásáig.”

Az Oktatási Minisztérium által benyújtott kiegészítést a Tanács elfogadta minden módosítás nélkül, és csatolta a megállapodáshoz.

 

3/2002. (I. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által készített, Gazdaságfejlesztési Programcentrum létrehozására irányuló konzorciumi szerződést azzal, hogy a konzorciumi szerződés előterjesztésként szereplő tervezetében lévő szerkesztési hiányosságok korrigálásra kerülnek.

 

4/2002. (I. 31.) FT. határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola Felsőoktatási Tanulmányi Rendszerének ETR-program szerinti megvalósításáról szóló írásos előterjesztést.

 

5/2002. (I. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a „Kecskeméti Főiskola Felnőtt- és Továbbképzést Koordináló Központ” létrehozásáról szóló írásos előterjesztést az alábbi szóbeli módosításokkal:

  A létrehozott intézmény neve megváltozott: Kecskeméti Főiskola Felnőtt-és Továbbképzési Koordinációs Központ.
  „Feladata: A Főiskola képviselete alsóbb szinten nem megoldható felnőttképzési-továbbképzési ügyekben” helyett „Feladata: A Főiskola képviselete kari, illetve intézeti szinten nem megoldható felnőttképzési, továbbképzési ügyekben”
  A következő mondat törölve: „A 2002. január 1-jén hatályba lépett törvény a felsőoktatási intézmények minden olyan oktatási tevékenységére kiterjed, ami a Felsőoktatási törvény értelmében nem minősül hallgatói jogviszonynak.”
  „Létrejötte nem sérti a karok és központi intézetek érdekeit…” helyett „Létrejötte nem sérti a karok és központi egységek érdekeit…”

 

6/2002. (I. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Beruházási megállapodásával kapcsolatos ingatlan értékesítésről szóló írásos előterjesztést.

 

 7/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megerősítette a 2002. január 31-i Tanácsülésen született határozatokat.

  

8/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a hallgatói jogviszonyra vonatkozó jogszabályi változással összefüggésben az SzMSz-szel kapcsolatos írásbeli előterjesztést, az alábbi szóbeli kiegészítő módosításokkal együtt:

ˇ        9. § (2): A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, és az oklevél kiállításának az elbocsátásnak, a Főiskoláról való kizárás kimondásának, a hallgatói névsorból való törlésnek, illetve az utolsó évfolyam sikeres befejezését követő első záróvizsga-időszaknak az utolsó napjáig tart.

ˇ        A 9. § (2) kiegészül az írásos előterjesztésben eredetileg a (3)-ben szereplő szövegrésszel: A hallgatói jogviszony megszűnése után az oklevél kiadásáig a jogosultat megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik a kötelezettségek.

   9. § (3): A hallgató a hallgatói jogviszonya szüneteltetése alatt a hallgatói jogviszonyon alapuló jogait nem gyakorolhatja. de az oklevél kiadásáig a jogosultat megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik a kötelezettségek.
  A 9. § (4)-ből az e) pont kimarad. Tehát a (4) az a) b) c) d) pontokból áll.

                       

 9/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításával kapcsolatos írásbeli előterjesztést, az ülésen előterjesztett alábbi írásbeli és szóbeli kiegészítő módosításokkal együtt:

ˇ        1. § (3): A TVSz záróvizsgára vonatkozó előírásai a Főiskola valamennyi beiratkozott hallgatójára érvényesek.

Helyette: A TVSz záróvizsgára vonatkozó előírásai valamennyi, a Főiskolán a záróvizsga letételére jogosult személyre érvényesek.

ˇ        5. § (2): A Főiskolán folyó alapképzésben, az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzésben a diploma megszerzésének feltétele 2 éves képzés esetén 120, három éves képzés esetén 180, négy éves (7. illetve 8 szemeszteres) képzés esetén 210, illetve 240 kredit teljesítése.

Helyette: A Főiskolán folyó alapképzésben, az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzésben a diploma megszerzéséhez szükséges kreditet a 44. § (2) tartalmazza.

ˇ        A 36. § (4) második mondata kimarad.: A záróvizsgát a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követően 3 éven belül, a kari főigazgató által meghatározott záróvizsga időszakban, bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga teljesítéséig a hallgatói jogviszony az Ftv. 27 §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint szünetel.

Helyette: A hallgatói jogviszony megszűnése után az oklevél kiadásáig a jogosultat megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik a kötelezettségek.

 

ˇ        A 44. §(2) táblázatának fejléce

 

Képzési idő

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma

Képesítési idő alatt finanszírozott képzésben térítésmentesen megszerezhető maximális kreditszám

 

Helyette:

 

Képzési idő

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma

A képesítési követelményrendszer szerinti képzési idő alatt államilag finanszírozott képzésben, térítésmentesen felvehető maximális kreditszám

 

ˇ                   A 44. § (5) 2. mondata:

A tanulmányok során, a képzés első két évében egy év alatt minimálisan 30 kreditet kell teljesíteni.

Helyette: A tanulmányok során a képzés első két félévében 30 kreditet, az első négy félévében 60 kreditet kell teljesíteni.

 

ˇ        A 44. § (10): 

Amennyiben a hallgató az előírt képzési idő (6-7 vagy 8 szemeszter) alatt, aktív félévekkel nem teljesítette az 5. pontban előírt kreditmennyiséget, a kreditek az 5. pontban részletesen felsorolt hányadát, valamint ha két szemeszterrel túllépte a szak képesítési követelményeiben szereplő kötelező tanulmányi időt,

Helyette: Amennyiben a hallgató az előírt képzési idő (6-7 vagy 8 szemeszter) alatt, aktív félévekkel nem teljesítette a (2)-ben előírt kreditmennyiséget, akkor tanulmányait két szemeszteren keresztül tandíjfizetési kötelezettség mellett, a továbbiakban költségtérítéses formában végezheti.

 

10-1/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az SzMSz 18. § (4) bekezdésének módosításával kapcsolatos írásbeli előterjesztést.

18. § (4) A Főiskolai Tanács ülésének időpontjáról a tagokat az ülés előtt hét nappal korábban -  a (3) bekezdés szerinti rendkívüli ülés esetén három nappal korábban -  írásos meghívó kiküldésével kell értesíteni.

 

10-2/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az SzMSz 18. § (4) bekezdésének módosításával kapcsolatos írásbeli előterjesztést.

18. § (4) Az ülés tárgykörére vonatkozó előterjesztésekhez a tagok – az ülés előtt hét nappal korábban – az intraneten, az ezt szabályozó rektori utasítás szerint meghatározott, nyilvánosan elérhető weblapon keresztül juthatnak hozzá.

 

10-3/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazat mellett elutasította az SzMSz 18. § (4) bekezdésével kapcsolatos, az ülésen előterjesztett szóbeli kiegészítő javaslatot, mely szerint:

 Az ülés tárgykörére vonatkozó előterjesztéseket a három kari főigazgató nyomtatott formában is kapja meg.

 

10-4/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 4 ellenszavazat mellett elfogadta az

SzMSz 18. § (4) bekezdésének az ülésen előterjesztett szóbeli kiegészítő módosítását, mely szerint minden tanácstag megkapja az ülés tárgykörére vonatkozó előterjesztéseket papíros formában is.

 

11-1/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megerősítette a Főiskolai Minőségirányítási Tanács elnöki tisztségében Dr. Tuskó Lászlót.

 

11-2/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megerősítette a Főiskolai Minőségirányítási Tanács titkári tisztségében Dr. Kecskésné Nagy Eleonórát.

 

12/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a Társadalomtudományi Intézet vezetésére az intézetigazgatói pályázatot a rektor és a három kari főigazgató közösen kidolgozza, illetve a három kari főigazgató jóváhagyásával a rektor megjelentesse az Oktatási Közlönyben a pályázati felhívást.

 

13/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a zöldfelület-gazdálkodó alapképzési szak alapításához szükséges, előzetes Oktatási Minisztériumi véleményezéshez elkészített előterjesztést.

 

14/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a környezetmérnök alapképzési szak indításához szükséges, előzetes Oktatási Minisztériumi véleményezéshez elkészített előterjesztést.

 

15/2002. (II. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a gazdasági mérnök alapképzési szak indításához szükséges, előzetes Oktatási Minisztériumi véleményezéshez elkészített előterjesztést.

 

17/2002. (III. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megerősítette a Tanács 2002. február 28-i ülésén született határozatokat.

 

16/2002. (III. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatta a szociálpedagógus szak indítására vonatkozó kérelem beterjesztését az Oktatási Minisztérium és a MAB felé.

 

18-1/2002. (III. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzattal kapcsolatosan az ülésen elhangzott szóbeli módosító javaslatot, miszerint a szabályzatból a kimarad 4. sz. melléklet.

 

18-2/2002. (III. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat módosítására vonatkozó írásos előterjesztést az előterjesztő által befogadott kiegészítő javaslatokkal, valamint az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel: a szabályzat 4. sz. mellékletének a kivételére vonatkozó javaslattal együtt.

 

19/2002. (III. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 36.§ (2) c) pontja kiegészítésére vonatkozó írásos előterjesztést azzal, hogy a kiegészítés hatályba lépésének ideje megegyezik a jogszabály hatályba lépésének időpontjával.[1]

- A 2001/2002 és a 2002/2003-as tanévben (2003. július 31-ig bezáróan) a záróvizsga az állami nyelvvizsga teljesítése nélkül is megkezdhető, de az oklevél csak a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követően adható ki.

1] A felsőoktatási intézményekben a képesítési követelmények alapján folyó alapképzési szakokon a nyelvvizsgák letételéről szóló 97/2000. (VI. 22.) Korm. rendeletet módosító 60/2002. (III. 29.) Korm. rendelet a kihirdetése napján, vagyis 2002. március 29-én lépett hatályba.


20/2002. (III. 28.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a szavazáson jelenlévő 15 szavazati jogú tagja közül a „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” kitüntetésre javasolta:

- Alter Róbert főiskolai adjunktust (Műszaki Főiskolai Kar) 10 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett,

- Dr. Gólya Elek főiskolai docenst (Kertészeti Főiskolai Kar) 9 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett,

- Dr. Kuti István főiskolai docenst (Tanítóképző Főiskolai Kar) 6 igen szavazattal, 9 nem szavazat mellett.

 

21/2002.(III. 28.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsának a szavazáson jelenlévő 16 szavazati jogú tagja a „Kecskeméti Főiskola aranygyűrűje”kitüntetésről az alábbi sorrendet alakította ki.         1.  Szappanos István főiskolai docens (Tanítóképző Főiskolai Kar) 7 igen

2.  Fehér Béláné dr. főiskolai tanár (Kertészeti Főiskolai Kar) 6 igen

3. Dr. Bagány Mihály főiskolai docens (Műszaki Főiskolai Kar) 3 igen szavazat.

A szavazás eredménye alapján a 2002-es évben a „Kecskeméti Főiskola aranygyűrűje” kitüntetésben Szappanos István főiskolai docens részesül.

 

22/2002.(III. 28.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsának a szavazáson jelenlévő 16 szavazati jogú tagja „A Kecskeméti Főiskoláért emlékérem”című kitüntetésben az alábbi személyeket részesítette:

- Dr. Bagány Mihály főiskolai docens (Műszaki Főiskolai Kar) 13 igen szavazat, 3 nem szavazat mellett,

- Prof. Dr. Cserni Imre egyetemi tanár (Kertészeti Főiskolai Kar) 15 igen szavazat, 1 nem szavazat mellett,

- Dr. Hári József főiskolai docens (Tanítóképző Főiskolai Kar) 16 igen szavazat, ellenszavazat nélkül,

- Némethné Falusi Erzsébet könyvtárigazgató (Könyvtár és Információs Központ) 13 igen szavazat, 3 nem szavazat mellett.

 

23/2002.(III. 28.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a szavazáson jelenlévő 16 szavazati jogú tagja közül 14 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül támogatta Dr. Horváth Istvánné (Kertészeti Főiskolai Kar) kollégium igazgató felterjesztését a „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” című szakmai elismerésre.

 

24/2002. (IV. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megerősítette a Tanács 2002. március 28-i ülésén született határozatokat.

 

25/2002. (IV. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar Környezettudományi Intézetébe főiskolai tanári pályázat kiírását. 

 

26/2002. (IV. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar Gyümölcstermesztési Tanszékére egyetemi tanári pályázat kiírását. 

 

27/2002. (IV. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Műszaki Főiskolai Kar Elektrotechnika és Kibernetika Tanszékére, a Gazdasági, Szervezési és Vezetési Tanszékére, valamint a Matematika és Fizika Tanszékére főiskolai tanári pályázat kiírását. 

 

28/2002. (IV. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2001. évi költségvetéséről szóló beszámolót. 

 

29/2002. (IV. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2002. évi költségvetéséről szóló tervet. 

 

30/2002. (IV. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta, hogy Dr. Kovács Zoltán ügyvéd előterjesztést fogalmazzon meg az Oktatási Minisztérium felé a Felsőoktatási törvény 63.§ (4) bekezdésének módosítására vonatkozóan.

 

31/2002. (IV. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Perugiai Külföldiek Egyeteme között kulturális együttműködési szerződés létrehozását.  

 

32/2002. (IV. 25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola Műszaki Főiskolai Kar és a Szegedi Tudományegyetem által közösen szervezendő műszaki informatikai szak indításáról szóló nyilatkozatot.

 

33/2002.(V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megerősítette a Főiskolai Tanács 2002. április 25-i ülésén született határozatokat.

 

34/2002.(V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Testnevelési Intézet és Sport Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést levegye napirendjéről. 

 

35/2002.(V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felvételi szabályzat módosításáról szóló írásos előterjesztést azzal, az ülésen elhangzott módosítással együtt, hogy a szabályzat melléklete tájékoztatónak tekintendő. 

 

36/2002.(V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Társadalomtudományi Intézet megalakítására vonatkozó írásos előterjesztést. 

 

37/2002.(V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Tanítóképző Főiskolai Kar Pedagógus Továbbképzési Központ nevének megváltoztatására vonatkozó írásos előterjesztést, mely szerint a központ elnevezése: Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és Vizsgaközpont. 

 

38/2002.(V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a Kertészeti Főiskolai Karon az „integrált növényvédelmi és növénytáplálási” szakirányú továbbképzési szak alapításához szükséges, az Oktatási Minisztérium előzetes véleményezéséhez készített előterjesztést. 

 

39/2002.(V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a minőségirányítási vezető írásos beszámolóját. 

 

40/2002.(V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar és a kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola  között gépipari mérnökasszisztens (AIFSZ) képzés indítására vonatkozó együttműködési megállapodás tervezetet -  a GAMF Kar Kari Tanácsa által elfogadott, és az ülésen szóban előterjesztett módosításokkal együtt -  14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag jóváhagyta. 

 

41-1/2002.(V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Dr. Babós Lajos számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

41-2/2002.(V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Dr. Bauer Ferenc számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

41-3/2002. (V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Dr. Csatári Bálint  számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

41-4/2002. (V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Dr. Kállay Tamás  számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

41-5/2002. (V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Dr. Márkus Ferenc  számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

41-6/2002. (V. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megszavazta Dr. Rieger László  számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

42/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Tanács 2002. május 30-i ülésén született határozatokat. 

 

43-1/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Testnevelési Intézet és Sport Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának az ülésen elhangzott alábbi szóbeli kiegészítését:

1. § (3) A TISK bélyegzője a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző, melyen a felirat a következő: „Kecskeméti Főiskola – Testnevelési Intézet és Sport Központ Kecskemét”

 

43-2/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Testnevelési Intézet és Sport Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 1. § (4) bekezdésének módosításával kapcsolatos szavazást – mivel nem egyértelmű - meg kell ismételni.

 

43-3/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Testnevelési Intézet és Sport Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, valamint az előterjesztő által befogadott, az ülésen írásban is előterjesztett, alábbi kiegészítő javaslatokkal együtt:

2. § Megfelelő szakmai, személyi, tárgyi feltételek biztosítása valamennyi kar hallgatóinak az egészséges életmód kialakításához, a pedagógusképzésbenkülönös tekintettel a testnevelés műveltségterületre a specifikus oktatási és képzési feladatok elsajátításához.

3. § (2) Oktatási és képzési feladatok a Tanítóképző Főiskolai Kar moduljaihoz kapcsolódva az óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók esetében specifikus nevelési és képzési feladatok elsajátíttatása területén és a testnevelés műveltségi területen az általános iskolások oktatására nevelésére való felkészítés; valamint a kreditrendszerben megjelölt szabad sávon biztosított mozgásos tevékenységek révén az egészségmegőrzés, a testi és szellemi kondíciók megtartása.

6. § (2) A Testnevelési Tanszék a pedagógusképzésben az oktatott tárgyakon keresztül, valamint a tanórán kívüli sportolási és szabadidős tevékenységek biztosításán túl az óvodapedagógus és tanító szakos  hallgatók speciális, szakmára való felkészítésében is részt vesz. (a második mondat változatlan)

 

44-1/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Főiskolai Tanács  12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta A hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló szabályzatnak az ülésen elhangzott, alábbi szóbeli módosítását.

9. § (2) új, harmadik és negyedik mondat: A karonként pályázható hallgatók létszáma a kar államilag finanszírozott hallgatói létszámának 0,8 százaléka lehet. Amennyiben valamely kar nem tudja kihasználni a rendelkezésére álló létszámot, az egy másik kar számára – szükség esetén – átcsoportosítható.

 

44-2/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Főiskolai Tanács  12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta A hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló szabályzatnak az ülésen elhangzott, alábbi szóbeli kiegészítését:

23. § (2) új, második mondat: A karok a kari díjszabályzatokat – a kari tanácsi elfogadást követően - törvényességi felügyelet céljából megküldik az oktatási rektorhelyettes részére.

 

44-3/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Főiskolai Tanács  11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodás mellett elfogadta A hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló szabályzatot – mellékletek nélkül - az ülésen elhangzott, szóbeli módosításokkal, valamint az előterjesztő által befogadott, alábbi  javaslatokkal együtt:

15. § (7) második mondat: A befizetett összeg 10%-át…A különeljárási díjként befizetett összeg 10%-át…

20. § (1) a) Az a hallgató, aki a TVSZ-ben meghatározott rögzített jogcímek szerint…

 

44-4/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a szabályzat 1. számú mellékletének a) pontját a 2002/2003-as tanévre vonatkozóan (az alapszolgáltatásokért fizetendő összeg: a mindenkori hallgatói normatíva 5%-a) 7 igen szavazattal, 2 nem, 3 tartózkodás mellett, elfogadta. A b) c) és d) pontokról nem döntött a Tanács.

 

45/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatkiegészítéseként a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről szóló 29/2002. (V. 17.) OM rendelet alapján készült írásbeli előterjesztést.

 

46/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 5 igen, 5 nem szavazattal - 2 tartózkodás mellett - nem támogatta a GAMF Karnak – a kari intézetként működő - Menedzsment Tanulmányok és Idegennyelvi Kommunikáció Intézet létrehozásáról szóló írásos előterjesztését.  

 

47/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a KF GAMF Karnak az esztergomi Eurokt-Akadémia Szakképző Iskolával 2002. szeptemberében közös AIFSZ képzés (logisztikai műszaki menedzserasszisztens) indítására vonatkozó írásos előterjesztését.  

 

48/2002. (VII. 04.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, támogatta a KF GAMF Kar írásos előterjesztését, mely alapján az Informatikai Intézet neve Kalmár Sándor Informatikai Intézet lett.

 

49/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással elfogadta a Főiskolai Tanács 2002. július 4-i ülésén született határozatokat. A Testnevelési Intézet és Sportközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. § (4) bekezdéséhez előterjesztett módosító indítvány elfogadásáról szóló 43-2/2002.(VII. 04.) FT számú határozatot a Tanács a következő ülésén, önálló napirend keretében újratárgyalja.

 

50/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott kiegészítéssel - a Kecskeméti Főiskola önkormányzati bérlőkijelölési jogának gyakorlásáról szóló szabályzatot egyhangúlag elfogadta.  

 

51-1/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának tárgyalására vonatkozó ügyrendi szabályt, miszerint javaslatokat kizárólag az írásos előterjesztéshez tehetnek a Tanács tagjai.  

 

51-2/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének preambulumához az írásos előterjesztésben szereplő módosításokat:

A Kecskeméti Főiskola Ideiglenes IntézményiFőiskolai Tanácsa abból a célból, hogy a felsőoktatással kapcsolatos alkotmányos jogok, az európai egyetemek Magna Chartájának elvei és a felsőoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXX. törvény valamint a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései megvalósuljanak, a következő SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT alkotja.

 

51-3/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 5.§-ának módosításait az írásos előterjesztésben foglaltak szerint:

(6) A vezető oktatóiés kutatói munkakörök (egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, főiskolai tanár, főiskolai docens) – a határozott időre szóló meghívás eseteit kivéve – csak nyilvános pályázat útján tölthetők be.

 

51-4/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 9.§-ának módosításait az írásos előterjesztésben foglaltak szerint:

(3) A fogyatékossággal élő hallgatók – jogszabályi előírásnak megfelelően - szakvélemény alapján kérhetik a Főiskolán az illetékesszemély engedélyét a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentésre, vagy annak más módon történő teljesítésére. A felmentés, illetve a segítségnyújtás részletes szabályait az SzMSz 8. sz. melléklete tartalmazza. 

 

51-5/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 10.§-ának módosításait az írásos előterjesztésben foglaltak szerint:

(2) A Főiskola keretében működő főiskolai karok:

a) Műszaki Főiskolai Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar[1] (Kecskemét, Izsáki út 10.)

[1] A 114/2002. (V. 15.) Korm. rendelet alapján.

(3) Központi szervezeti egységek:

f) Külügyi Iroda

g) Felnőttképzési Koordináló Központ

h) a Főiskolai Tanács által központinak minősített önálló oktatási szervezeti egység

(4) A (3) bekezdésben felsoroltkarok és a központi szervezeti egységek a Főiskola keretei között aa rendelkezésükre bocsátott anyagi eszközökkel a hatályos jogszabályok előírásai szerint a rendelkezésükre bocsátott, meghatározott anyagi eszközökkel gazdálkodnak, továbbá önálló Sszervezeti és Mműködési Sszabályzatot, vagy ügyrendet készítenek,  amelynek megalkotása során kötelesek figyelembe venni jelen Szabályzat alapelveit és rendelkezéseit.

 kell alapul venniük.

(5) A Főiskola szervezeti felépítését jelen Szabályzat 613. számú melléklete tartalmazza.

(6) A Főiskola működését szabályozó dokumentumok rendszerét az 1. számú függelék tartalmazza.  

 

51-6/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 11.§-ának módosításait az írásos előterjesztésben foglaltak szerint:

A főiskolai oktatás szervezeti egységei

(karok, intézetek, tanszékek, intézetek)

11. §

(2) A Főiskolán önálló oktatási, tudományos kutatási, művészeti szervezeti egységnek minősülnek az intézetek és a tanszékek. 

(3)     Az intézet lehet kari, és központi irányítású. A Főiskolai Tanács által központi irányításúnak minősített intézet közvetlenül a rektornak alárendelten látja el feladatát. 

(4)     A tanszék lehet karhoz és intézethez tartozó szervezeti egység. A tanszék – intézeti alárendeltségtől függetlenül – önálló oktatási szervezeti egységnek minősül. 

(5)     Az intézeten és a tanszéken belül további szervezeti egységek (pl. tanszéki csoport) hozhatók létre, amelyek azonban nem minősülnek önálló oktatási szervezeti egységnek.

(2)A karok gazdálkodási jogkörrel rendelkező részjogkörű költségvetési egységek. A Főiskolai Tanács által meghatározott költségvetési előirányzatokkal, továbbá a rendelkezésükre álló anyagi és tárgyi eszközökkel – jogszabályok és a Gazdálkodási Szabályzat előírásai szerint – saját Szervezeti és Működési Szabályzatukban rögzített módon, önállóan gazdálkodnak.

(3)A karok saját szervezettel, a rendelkezésükre bocsátott anyagi eszközökkel rendelkeznek.

(4)Az alapvető oktatási szervezeti egységek a karok közvetlen irányítása alá tartozó intézetek, tanszékek és más szervezeti egységek, amelyek egy vagy több tudomány-, művészet- és sportterület művelésére szervezett, meghatározott gazdálkodási és igazgatási önállósággal rendelkező oktatási, kutatási szervezeti egységek. Az intézetek és a tanszékek által oktatott egyes diszciplínák oktatási és tudományos feladataival kapcsolatos tevékenység ellátására a tanszéken belüli tanszéki csoportok szervezhetők.

 

51-7/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 12.§-hoz előterjesztett írásbeli módosításokat az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, az alábbiak szerint:

A 12.§. (1) d) pontja további egyeztetést igényel, amely munkában a Jogharmonizációs Bizottság is részt vesz.  

(4) Külügyi Iroda:

a)      Főiskola olyan szolgáltató egysége, amely integrálja a nemzetközi és a belföldi kapcsolatokat az intézmény alapvető feladataiba: a képzésbe, a kutatásba és az oktatásfejlesztésbe. Az Iroda együttműködik a Főiskola valamennyi, nemzetközi kapcsolatokban érdekelt szervezeti egységeivel.

b)      Az Iroda a Rektori Hivatal egységeként, stratégiai és operatív feladatokat végez, amely keretet biztosít az intézmény nemzetközi tevékenységének tervezéséhez, megvalósításához és értékeléséhez.

b)A Külügyi Iroda a külügyi rektorhelyettes szakmai irányítása alatt végzi tevékenységét.

c)      Az Iroda a nemzetközi kapcsolatokat kísérő pénzügyi és más gazdasági ügyeket a vonatkozó jogszabályok szerint bonyolítja, a gazdasági főigazgatóval történt megállapodás szerint bonyolítja, figyelembe véve a belső számviteli rendet és nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettségeket.

d)      Működésének részletes szabályait az SzMSz 31. számú mellékletét képező ügyrend tartalmazza.

 

51-8/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 12.§-hoz előterjesztett írásbeli módosításokat az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt, az alábbiak szerint:  

(6) Testnevelési Intézet és Sport Központ 

a)      Feladata megfelelő szakmai, személyi, tárgyi feltételek biztosítása valamennyi kar hallgatóinak az egészséges életmód kialakításához, a mozgás által történő specifikus oktatási és képzési feladatok elsajátításához. Továbbá kutatási feladatok végzése a már korábban intézményi szinten megkezdett témák folytatásával, illetve újabb egyéni és kollektív kutatási programok felvállalásával.  

b)      A Központ testnevelési és sport tevékenységével kapcsolatos szakmai felügyeletét az oktatási rektorhelyettes látja el.

c)      A Központot alkotó egységek: Testnevelési Tanszék és Testnevelési Csoportok.  

d)      Működésének részletes szabályait az SzMSz 6. számú mellékletét képező szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

 

51-9/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a 13.§ (6) bekezdés kivételével - elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 13.§-hoz előterjesztett írásbeli módosításokat, az alábbiak szerint:

A 13. § (6) további egyeztetést igényel, amely munkában a Jogharmonizációs Bizottság is részt vesz.

(1) Rektori Hivatal:

d) a Főiskola egészét érintő oktatásszervezési és oktatási statisztikai feladatok ellátása,

(j) a minőségirányítási rendszer működésével kapcsolatos teendők ellátása,

(k) a Főiskola egészét érintő felnőttoktatási feladatok koordinálása. 

(7) A Gazdasági Főigazgatóság ügyrendjét, amelyet a Főiskolai Tanács hagy jóvá, jelen Szabályzat 13. számú melléklet32. számú melléklete tartalmazza.  

(8) A Főiskola gGazdálkodási szabályzata rendje jelen Szabályzat 14. számú mellékleteét képezi

 

51-10/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 14.§ módosítását az írásos előterjesztés szerint:

(4) A főiskolai rektor – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével –megsemmisíthet minden olyan döntést, határozatot, intézkedést, amely jogszabályt sért. Akire a döntés sérelmes rendelkezést tartalmaz, az a Főiskolai Tanácshoz fellebbezhet.

(7) g) a Főiskolán működő Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív érdekképviseleti szervekszakszervezetek.  

 

51-11/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 15.§ –ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztés szerint:

(1)   A Főiskola vezetője és törvényes képviselője a főiskolai rektor, akit az egyetemi tanárok,  egyetmi docensek gyetemi docensek, és főiskolai tanárok közül – pályázat útján, a Főiskolai Tanács döntése alapján, az oktatási miniszter előterjesztésére – a miniszterelnök bíz meg, illetve ment fel.

(7) A főiskolai rektorral kapcsolatos, az oktatási miniszter által átruházott munkáltatói jogok és azok gyakorlásának rendje:

a) A Főiskolai Tanács – titkos szavazással - dönt a főiskolai rektor

aa)közalkalmazotti fizetési osztályba és fokozatba történő besorolásáról,

ab)aa)illetményének, illetménypótlékának (a főiskolai rektori pótlék kivételével) megállapításáról,

aa)   intézményi, vállalkozási vagy egyéb keretből történő jutalmazásáról,

ab)  fizetés nélküli szabadságának engedélyezéséről,

ac)   munkáltatói engedélyhez nem kötött munkavégzésre irányuló további jogviszonya létesítésének tudomásulvételéről,

ad)  a 30–300 naptári napon belüli külföldi kiküldetése vagy távolléte engedélyezésérőla ba) pontban foglalt kivétellel,

af)aa) közötti külföldi kiküldetése vagy távolléte engedélyezéséről.

ae)   magán-gépkocsi használatának hivatalos célra történő engedélyezéséről.

b) A Főiskolai Tanács ülései közötti időszakban – az általa átruházott hatáskörben – a főtitkár, távollétében a rektorhelyettesek egyike engedélyezi a főiskolai rektor

ba)  30 naptári napon belüli külföldi kiküldetését vagy távollétét,

bb)  magángépkocsijának használatát hivatalos célraból történő eseti használatát,

bc) évi rendes szabadságának kiadását.ának kiadását. igénybevételét.

(8) A főiskolai rektor feladata és hatásköre:

e) a Főiskolai Tanács, illetve az érintett egység véleményének meghallgatásával a főiskolai rektorhelyettesek, a gazdasági főigazgató, a főtitkár, a központi szervezeti egységek vezetői, tudományos tanácsadók,továbbá a kari tanács döntése alapján a kari főigazgatók, oktatási egységvezetők, a gyakorlóóvoda és a gyakorlóiskola vezetőjének megbízása, felmentése,

ha minőségirányítási rendszer fenntartása,

(az ezt követő pontok számozása automatikusan megváltozott)

(9) A főiskolai rektort feladatai ellátásában három főiskolai rektorhelyettes segíti. A főiskolai rektorhelyetteseket a főiskolai rektor – nyilvános pályázat útján – a Főiskolai Tanács véleményének meghallgatásával az egyetemi tanárok, egyetemi docensek, főiskolai tanárok, főiskolai docensek, illetve tudományos tanácsadók vagy tudományos főmunkatársak közül bízza meg a saját megbízatásának időtartamára. A rektornak rendkívüli fontosságú feladat felmerülése esetén joga van további egy rektorhelyettesi megbízást adni.

  (11) A főiskolai rektor-helyettesek közötti munkamegosztást a főiskolai rektor állapítja meg úgy, hogy az egyik főiskolai rektorhelyettes az oktatással és az intézményi minőségbiztosítássala kollégiumok felügyeletével, a másik rektorhelyettes a tudományos munkával és a felnőttképzési tevékenység szakmai felügyeletével, míg a harmadik rektorhelyettes a külkapcsolatokkal és a humánerőforrás-fejlesztés felügyeletével összefüggő feladatokat látja el.

(14)(14) A Rektori Tanács tagjai:

-     a főiskolai rektorhelyettesek,

-     a gazdasági főigazgató,

-     a főtitkár,

-     a kari főigazgatók,

-     a kari gazdasági szakértők,

-     a Közalkalmazotti Tanács elnöke,

                   -   a reprezentatív érdekképviseleti szakszervezetek képviselője.

 

51-12/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 16.§ –ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztés, valamint az ülésen elhangzott, és az előterjesztő által befogadott kiegészítésekkel együtt, az alábbiak szerint:

A 16.§. (2) bekezdés a) pontja további egyeztetést igényel, amely munkában részt vesz a Jogharmonizációs Bizottság is.

b) Tanácskozási jogú állandó meghívottként:

az oktatási miniszter képviselői,

a földművelési és vidékfejlesztési miniszter képviselője,

a gazdasági miniszter képviselője,

a környezetvédelmi miniszter képviselője,                    –  a képzésben érintett tárcák képviselői,

–        Bács-Kiskun megye Közgyűlésének képviselője,

–        Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője,

–        a főiskolai rektorhelyettesek,

–        a Főiskolagazdasági főigazgatója,

–        a Főiskolafőtitkára,

–        kari főigazgató-helyettesek,

–        kari főigazgatói hivatalok vezetői, illetve a kari titkárok,

–        karokhoz nem tartozó központi irányítású intézetek igazgatói,

–        minőségirányítási vezető,

–        belső ellenőr,

–        a Közalkalmazotti Tanács elnöke,

–        a reprezentatív érdekképviseletiszakszervezetek képviselői,

–        a központi szervezeti egységek vezetői,

–        a Társadalmi Szenátus képviselője,

–        a kari gazdasági szakértők,

–        mindazon személyek, akiket a főiskolai rektor állandó részvételre meghív. 

 

51-13/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 17.§ –ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztés, valamint az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott kiegészítéssel, az alábbiak szerint:

(2)   A Főiskolai Tanács dönt:

f) az oktatási, kutatási és más szervezeti egységek létesítéséről,  illetve megszüntetéséről, összevonásáról, illetve nevének megváltoztatásáról,

k) a Főiskola minőségirányítási biztosításirendszerének működését szabályozó dokumentumok (MIR-kézikönyv, MIR-eljárások főiskolai és kari szinten) jóváhagyásáról,[2]

m) a kari tanácsok határozata alapján az egyetemi tanári, főiskolai tanári pályázatok meghirdetéséről,

o) a karokhoz nem tartozó központi irányítású intézetek igazgatóinak megbízásáról.

 

(4) A Főiskolai Tanács szakmai testületeket és főiskolai bizottságokat hozhat létre, melyek . A szakmai testületek a Főiskola oktató- és kutatómunkáját, a bizottságok a Főiskolai Tanács munkáját segítő testületek., ezek tagjait a főiskolai rektor bízza meg, elnökének megbízásához a Főiskolai Tanács hozzájárulása szükséges.

(5) A Főiskolai Tanács a Felsőoktatási törvényben megjelölt korlátok között hatásköröket ruházhat át a főiskolai rektorra, a kari tanácsokra, a kari főigazgatókra, a szakmai testületekre és bizottságokra, a hallgatói önkormányzatra. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az érintetteknek rendszeresen be kell számolniuk. Az átruházott hatáskört tovább átruházni nem lehet.

[1] A tanúsítást követő 6 hónapon keresztül a k) pont hatályon kívül van. 

 

51-14/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 18.§ –ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint: 

(1)   A Főiskolai Tanács hatáskörét ülésein gyakorolja, amelyek nyilvánosak. A nyilvánosság azt jelenti, hogy az üléseken a Főiskola bármely dolgozója, oktatója és hallgatója megjelenhet, de nem rendelkezik tanácskozási joggal. A Tanács Üüléseit szükség szerint, de tanévenként legalább négy alkalommal tartja. 

(5) A Főiskolai Tanács ülésén azt a napirendi pontot is meg kell tárgyalni, amelyet valamely tag indítványára a Tanács jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagjai legalább 1/3 arányban elfogadtak. A napirend megszavazása előtt az előterjesztő bármikor visszavonhatja az előterjesztését. A napirend elfogadása után a napirendről történő levételhez a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők szavazatainak több, mint fele szükséges.  

(7) Határozatképtelenség esetén az ismételt tanácsülést  nyolc napon belül meg kell ismételniaz elnök változatlan napirenddel - a meghívón feltüntetett időpontra hívja össze. Az változatlan napirenddel ismételten összehívott tanácsülés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább fele jelen van. 

 

51-15/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 18/A.§ –ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint:

(14) A szavazási eljárást követően a szavazócédulákat 24 órán belül meg kell semmisíteni.

(15)A Főiskolai Tanács beterjesztett javaslatot akkor fogad el, ha azt a szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok több mint a fele elfogadta.

(16)A Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásához és módosításához az összes szavazati joggal rendelkező tanácstag több mint felének igenlő szavazata szükséges.

(17)A Főiskolai Tanács határozatait általában nyílt szavazással hozza.

(18)Személyi kérdésekben a Főiskolai Tanács titkos szavazással határoz. Személyi ügyekben történő szavazás eredményességéhez – a Felsőoktatási törvényben (Ftv) előírtaknak megfelelően – a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tanácstagok szavazatainak a több mint fele szükséges, kivéve a Ftv 63. § (4)[3] bekezdése alá tartozó eseteket, amikor az idézett törvényi hely előírásai alkalmazandók.

(19)Titkos, illetve név szerinti szavazással – kivéve a (12) bekezdésben meghatározott személyi kérdéseket – határoz a Főiskolai Tanács akkor is, ha a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább egyharmada ezt nyílt szavazással kéri.

(15) Név szerinti szavazás alkalmazása esetén a főiskolai rektor felolvassa a szavazati joggal rendelkező tanácstagok névsorát, akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazás során az egyes tanácstagok szavazatát az ülésről készült jegyzőkönyvben név szerint kell rögzíteni. 

[1] 63. § (4) A szervezeti egység vezetőjének megbízása legfeljebb öt évre szól, amely – a (3) bekezdésben foglaltak szerint – további öt évre megismételhető. A második és további megismétléshez a kari, illetőleg az intézményi tanács minősített (kétharmados többségű) szavazással támogatott javaslata szükséges. Az intézményi szabályzat alapján a szervezeti egység vezetése rotációs elv alapján is megoldható. A szervezeti egység vezetését hatvanöt év feletti személy nem láthatja el.

 

51-16/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 18/B.§ –ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott kiegészítő módosításokkal együtt, az alábbiak szerint:

(5) Egyszerű többség (a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tanácstagok szavazatainak a több, mint fele) szükséges az alábbi esetekben:

a)      pályázat útján

aa) oktatói pályázatok

(A tanársegédi, adjunktusi, docensi pályázatok a Kari Tanácsok, a főiskolai tanári, egyetemi tanári pályázatok elbírálása a Főiskolai Tanács hatáskörébe tartoznak.)

c)          

ab) főiskolai rektori pályázat (első/második ciklus)

d)                    ac) gazdasági főigazgatói pályázat (első/ismételt ciklus)

      ad) főtitkári pályázat (első/ismételt ciklus)

e)ae) kari főigazgatói pályázat (első/második ciklus)

(A Kari Tanácsok hatáskörébe tartozik.)

f)   af) pályázat kiírása esetén az intézetigazgató, tanszékvezető megbízásaához,

g)b) pályázat nélküli eljárásban(tanszékvezetői pályázat (első ciklus)

              ba) intézetigazgató, tanszékvezető megbízásához, –pályázat nélküli eljárásban - és a megbízás első alkalommal történő megismétléséhez. (Szervezeti alárendeltségtől függően a Főiskolai, illetve a Kari Tanács hatáskörébe tartozik.)intézetvezetői pályázat (első ciklus)

 (A Kari Tanácsok hatáskörébe tartozik.)

                        bb) Minősített többség (a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tanácstagok szavazatainak a 2/3-a) szükséges –pályázat nélküli eljárásban - az intézetigazgató, tanszékvezető megbízásának második és további alkalommal történő megismétléséhez. (Szervezeti alárendeltségtől függően a Főiskolai, illetve a Kari Tanács hatáskörébe tartozik.)

az alábbi esetekben:

intézetvezetői pályázat (ismételt ciklus)

tanszékvezetői pályázat (ismételt ciklus)

(7)(1)      A minősített többség megszerzése egyedüli pályázó esetében szükséges. Két, vagy több jelölt esetében az egyszerű többség szabályai a mérvadóak.  

 

51-17/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 19.§–ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott kiegészítő módosításokkal együtt, az alábbiak szerint:

A Főiskolai Tanács mellett működő szakmai testületekbizottságok

19. §

(1)                                                               A Főiskolai Tanács állandó szakmai bizottságai:

a)      Főiskolai Tanulmányi Bizottság

b)      Főiskolai Tudományos Bizottság

c)      Főiskolai Tudományos Diákköri Tanács

d)      Főiskolai Külkapcsolatok Bizottsága

e)      Főiskolai Testnevelési és Sportbizottság

f)        Főiskolai Könyvtárbizottság

g)      Főiskolai Beiskolázási Bizottság

h)      Főiskolai Oktatás-integrációs Bizottság

i)        Főiskolai Informatikai Bizottság

j)        Főiskolai Jogharmonizációs Bizottság

k)a)  Főiskolai Minőségirányítási Tanács

           (2)A Főiskolai Tanács mellett működő egyéb állandó bizottságok:

k Főiskolai Gazdálkodási Bizottság

lFőiskolai Művészeti Bizottság

mFőiskolai Hallgatói Fegyelmi Bizottság

nFőiskolai Humánpolitikai Bizottság

o) Főiskolai Munka- és Tűzvédelmi Bizottság

pFőiskolai Szociális és Lakásbizottság

qFőiskolai Közbeszerzési Bizottság

rFőiskolai Kollégiumi Bizottság

sFőiskolai Diákjóléti Bizottság

tFőiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(2)   A bizottságok működéseének általános szabályaiés összetétele:          

a)   Az egyes bizottságokba a tagokat a főiskolai rektor felkérése alapján az adott szervezeti egység vezetője, illetve az adott bizottság munkájában érdekelt szervezet delegálja.

a)      A bizottság az alakuló ülésén tagjai közül megválasztja a bizottság elnökét.

b)      A bizottság tagjainak névsorát az alakuló ülést követő legközelebbi Főiskolai Tanácsülésen be kell jelenteni.

c)      A Főiskolai Tanács ülésén történt bejelentést követően a bizottság tagjai számára a megbízólevelet a főiskolai rektor adja ki.

d)      Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, a bizottsági mandátum a mindenkori főiskolai rektor megbízatásának időtartamára szól.

e)      A bizottsági mandátum megszűnik:

-         a határozott idő lejártával,

-         a bizottsági tag lemondásával,

-         a jelölő szervezet vezetője által kezdeményezett visszahívással.

f)        A bizottság tagja lemondását írásban köteles bejelenteni a főiskolai rektornak. A nyilatkozat kézhezvételét követően a rektor értesíti a delegáló szervezeti egység vezetőjét a lemondás tényéről, egyúttal felkéri új tag delegálására.

g)      A visszahívást a jelölő szervezet vezetője a főiskolai rektornál kezdeményeziés egyben javaslatot tesz új tag személyére. A visszahívásról szóló dokumentumot a főiskolai rektor bocsátja ki.

h)      A visszahívott bizottsági tag helyére jelölt új tag nevét a legközelebbi Főiskolai Tanácsülésen be kell jelenteni.

i)        A bizottság összehívására jogosult a bizottság elnöke, illetve a bizottság munkája fölött felügyeletet gyakorló személy.

j)        A bizottságok elnökeit a Főiskolai Tanács beszámoltathatja a bizottság által végzett tevékenységről. A Főiskolai Tanácsnak jogában áll az eredményes munkát felmutatni nem tudó bizottságot megszüntetni.

(3)   Az egyes bizottságok működése és összetétele

i) Főiskolai Informatikai Bizottság

A bizottság a rektor mellett működő állandó bizottság, mely tanácsadó testületként javaslatokat fogalmaz meg a Főiskola rektorának, illetve javaslataival a Főiskolai Tanács számára döntés-előkészítő munkát végez, meghatározott főiskolai szintű, illetve egyes kari szintű informatikai témákban.

A Bizottság tagjai: karonként 3–3, a karokon főállású munkaviszonyban álló dolgozó, a Kecskeméti Főiskola Műszaki Főiskolai GAMF Kar műszaki informatikai szakának a Kecskeméti Főiskola Műszaki FőiskolaiGAMF Kar kari főigazgatója által megbízott főállású szakfelelőse, a Kecskeméti Főiskola Hálózati és Rendszergazda Csoportjának a főiskolai rektor által megbízott főállású vezetője, a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Főigazgatósága által delegált főállású képviselője, a Kecskeméti Főiskola Főiskolai Hallgatói Önkormányzata által delegált, a főiskolával hallgatói jogviszonyban álló hallgatói képviselője.

- Az előterjesztő befogadta a bizottságok hallgatói képviseletének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, miszerint kerüljön fel a további egyeztetést igénylő kérdések listájára.

k)    Főiskolai Minőségirányítási Tanács

Feladata: az Éves minőségirányítási terv előkészítése, az Éves humánpolitikai terv előkészítése a Humánpolitikai Bizottsággal együttműködve, az éves vezetőségi átvizsgáláshoz dokumentáció előkészítése (a karok minőségirányítási rendszerének működését jellemző mutatók, dokumentumok, jelentések összerendezése, hiánypótlások kérése), az éves minőségirányítási vezetői átvizsgáláson közreműködés, valamint a kari éves MAB jelentések összeállításához a szempontok pontos meghatározása, megfogalmazása a kari sajátosságok figyelembe vételével a MAB által kiadott irányelvek alapján, illetve az éves MAB jelentések átvizsgálása, hiánypótlások kérése, előkészítése a Főiskolai Tanács ülésére. A Tanács egyéb feladatai  közé tartozik a végrehajtásban, eljárásokban bekövetkezett változások véleményezése, javaslat a minőségügyi szabályozás dokumentációs anyagának módosítására a Minőségirányítási vezetőfelé.

A főiskolai rektor a Főiskolai Minőségirányítási Tanács összetételére – a feladatok ellátását figyelembe véve – javaslatot tesz, amit a Főiskolai Tanács fogad el. A Főiskolai Minőségirányítási Tanács elnökét tagjai közül választja. A Főiskolai Minőségirányítási Tanács éves ütemterv szerint dolgozik, munkájáról a Főiskolai Tanácsnak rendszeresen beszámol. A Főiskolai Minőségirányítási Tanács munkáját a törvényi előírásnak megfelelően 3 évente a Főiskolai Tanács értékeli.

A Főiskolai Minőségirányítási Tanács intézményi felügyeletét a minőségirányítási vezető látja el.

A főiskolai rektor előterjesztése a Főiskolai Minőségirányítási Tanács tagjaira vonatkozóan:

-a minőségirányítási vezető,

-az oktatási rektorhelyettes,

-az oktatási főigazgató helyettesek,

-a minőségirányítási megbízottak,

-a gazdasági főigazgatóság megbízottja,

-a hallgatói önkormányzat megbízottja (amennyiben a hallgatói önkormányzat élni kíván ezzel a lehetőséggel).

A Főiskolai Minőségirányítási Tanács maximum 10 állandó tagból állhat. Abban az esetben, ha a karokról delegált tagok bármelyike több funkciót ellátva vesz részt a Tanács munkájában, az adott kar főigazgatója javaslatot tehet egy oktató vagy kutató tanácsi tagságára.

B) Egyéb állandó bizottságok: 

 

51-18/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 19/A.§–ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint:

 

Főiskolai Minőségirányítási Tanács (MIR-Tanács)

19/A. §

(A „Feladata: kezdetű mondattól ….a Minőségirányítási vezető feléFőiskolai Minőségirányítási Tanács (MIR-Tanács)

.” bezárólag a szöveg változatlan.)

A MIR-Tanács feladatainak részletes ismertetését, valamint az összetételére, működésére vonatkozó egyéb irányelveket az FME-01 „A felső vezetés felelőssége” című minőségirányítási eljárás, valamint az ehhez kapcsolódó eljárások tartalmazzák.

A Főiskolai Minőségirányítási Tanács intézményi felügyeletét a főiskolai rektor látja el.

 

51-19/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 20.§–ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint: 

          (3) A főtitkár feladatai:

a) irányítja a Főiskola igazgatási, ügyviteli és személyzetifeladatait, 

m) feladatkörének részletezését a Rektori Hivatal ügyrendje tartalmazza. 

 

51-20/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 21/A.§–ához és a 21/B.§-ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint:

Minőségirányítási vezető

21/A. §

 

(1)   A minőségirányítási vezető feladata a Kecskeméti Főiskolán működtetett minőségirányítási rendszer teljes körű felügyelete, fenntartása, a vezetőség rendszeres tájékoztatása az FME-01 „A felső vezetés felelőssége” című minőségirányítási eljárás szerintvalamint a minőségirányítási rendszer működésével kapcsolatos javító intézkedések kezdeményezése, végrehajtása.

(2)   A minőségirányítási vezető rendelkezik mindazon hatáskörrel, amely szükséges ahhoz, hogy a minőségirányítási szabvány szerint megkövetelt és a minőségpolitikai elvárásoknak megfelelő minőségirányítási rendszer működjön. 

(3) A minőségirányítási vezető a Főiskola rektorának közvetlen felügyelete és irányítása alatt működik. A munkáltatói jogokat a Főiskola rektora gyakorolja felette.

 

Belső ellenőr

21/B. §

 

(1) A Főiskola, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, függetlenített belső ellenőrt foglalkoztat.

(2) A függetlenített belső ellenőr munkáját a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 24. számú mellékletét képező Ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint végzi.

(3) A függetlenített belső ellenőr a Főiskola rektorának közvetlen felügyelete és irányítása alatt működik. A munkáltatói jogokat a Főiskola rektora gyakorolja felette.

 

51-21/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 23.§–ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint:

(1)(1) A Kari Tanács javaslattételi, illetve véleményezési joggal rendelkezik:

a)      szakok létesítéséről, illetve megszüntetéséről,

b)      oktatási, kutatási és más szervezeti egységek létesítéséről, illetőleg megszüntetéséről, összevonásáról, illetőleg nevének megváltoztatásáról,

c)      idegen nyelvű képzés indításáról,

d)      az egyetemi tanárok, főiskolai tanárok és a tudományos tanácsadók pályázatának kiírásáról, illetve a pályázati anyagoknak a Főiskolai Tanácshoz való továbbításáról,

e)      kitüntető és tiszteletbeli címek odaítéléséről.

a)        arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomák odaítéléséről. 

(2)(2) A Kari Tanács dönt:

(p) a tanszékvezetők, a karhoz tartozó intézetigazgatók vezetők megbízásáról,

(q) a főiskolai docensek tudományos főmunkatársakpályázatának kiírásáról és a beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint a kinevezésekről,

 

51-22/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 24.§–ához előterjesztett módosításokat az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint: 

(2) A kari főigazgatókat a kari tanácsok – nyilvános pályázat alapján, a főiskolai rektor véleményének meghallgatásával – választják az egyetemi tanárok, az egyetemi docensekés a főiskolai tanárok közül.

n)(4) A kari főigazgató feladat-és hatásköre:

(n) szükség esetén jogosult legfeljebb egy évi időtartamra kari főigazgató-helyettesi, kari intézet igazgatói és tanszékvezetői munkakör ellátására megbízást kiadni,

(5) A kari főigazgatókat feladataik ellátásában két kari főigazgató-helyettes segíti. A helyetteseket – nyilvános pályázat útján – a kar vezetője a Kari Tanács véleményének meghallgatásával a Főiskola egyetemi tanárai, egyetemi docensei,főiskolai tanárai, főiskolai docensei, illetve tudományos tanácsadói vagy tudományos főmunkatársai közül bízhatja meg, a saját megbízatásával azonos időtartamra. Felmentésük a Kari Tanács egyetértő véleménynyilvánítása alapján történhet meg.

 

51-23/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 25.§-hoz előterjesztett írásos módosításokat az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott szóbeli kiegészítésekkel együtt, az alábbiak szerint:

 

Az intézetek, tanszékek

25. §

(1)       Az intézet, tanszék (továbbiakban: szervezeti egység) vezetését, az intézetigazgató, tanszékvezető (továbbiakban: vezető) a szervezeti egység tanácsával együttműködve látja el. Vezetőként csak egyetemi tanár, főiskolai tanár, vagy főiskolai docens bízható meg. A vezetői megbízás legfeljebb 5 évre szól. A szervezeti egység vezetését 65 év feletti személy nem láthatja el.

 (2)      A vezetőt a főiskolai rektor bízza meg, az érintett szervezeti egység tanácsának, valamint – hatáskörtől szervezeti alárendeltségtől függően – a Főiskolai, illetve Kari Tanács véleményét döntése alapján. kikérve.

   (3) A vezetői megbízás – a (4) bekezdésben rögzített esetet kivéve – pályázat útján nyerhető el. 

(4)       A vezetői megbízás – pályázat kiírása nélkül - további 5 évre megismételhető. A megismétlés feltételei:

az intézeti, tanszéki tanács véleménye alapján vezető továbbra is megfelel a megbízás ellátásához szükséges személyi feltételeknek,

a vezető továbbra is vállalja a megbízás ellátását,

biztosított a megismétléshez szükséges szavazattöbbség.

A megbízás első alkalommal történő megismétléséhez egyszerű, míg a második és további alkalommal történő megismétléséhez – hatáskörtől szervezeti alárendeltségtől függően – a Főiskolai, illetve Kari Tanács minősített többségű szavazással támogatott javaslata szükséges. 

Bármely, az előzőekben meghatározott feltétel hiánya esetén pályázatot kell kiírni. 

(5)       Ha a vezető, feladatai ellátásában egy hónapnál hosszabb ideig akadályoztatva van és állandó helyettese nincs, helyettesítésére – hatáskörtől függően – a rektor, illetve a kari főigazgató más vezető oktatót bíz meg, legfeljebb egy évi időtartamra. Ha a vezetői tisztség megüresedik, az új vezető megbízásáig, de legfeljebb egy évi időtartamra ideiglenes megbízás adható valamely oktatónak. 

(6)       A vezető hatásköre és feladatai

                   A vezető:

a)    képviseli a szervezeti egységet a Főiskola és a Kar testületei, vezetői előtt,

b)    megszervezi, irányítja és ellenőrzi a szervezeti egység tevékenységét,

c)    felelős a szervezeti egység tudományos diákköri munkájáért és biztosítja az ehhez szükséges szakmai feltételeket,

d)    közreműködik a Főiskola, illetve a Kar szakember-utánpótlási terveinek megvalósításában, szervezi az oktatói utánpótlást, valamint a tudományos továbbképzéssel összefüggő feladatokat,

e)    rendelkezik a szervezeti egység jóváhagyott költségvetési keretéről,

f)     a jogszabályok, valamint a főiskolai szabályzatok rendelkezései szerint irányítja és ellenőrzi a munka-, tűz- és környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátását,

g)    együttműködik a Főiskola más szervezeti egységeivel, az érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a hallgatók képviselőivel,

h)    végrehajtja a Főiskolai és a Kari Tanács határozatait,

i)     véleménynyilvánítási, javaslattételi, kezdeményezési jog illeti meg a szervezeti egységet érintő valamennyi kérdésben,

j)     felelős a vagyonvédelem megszervezéséért. 

(7)       Az Intézeti, Tanszéki Tanács:

Tanácsot kell létrehozni azokban a szervezeti egységekben, amelyeknek oktatói-kutatói létszáma a 12 főt meghaladja.

a)  A Tanács tagjainak megválasztására, és a működésre vonatkozó szabályokat a kari Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A központi irányítású intézet saját Szervezeti és Működési szabályzattal rendelkezik, melyet a Főiskolai Tanács hagy jóvá. A Tanács tagjává hallgató is megválasztható.

b)  A Tanács véleményt nyilvánít:

-   a szervezeti egység rendelkezésére bocsátott költségvetési keret felhasználásának főbb arányairól,

-   a vezetői pályázatokról, a meghirdetett oktatói-kutatói álláshelyekre beérkezett pályázatokról.

c)  A Tanács bármely tagja állásfoglalást kezdeményezhet a szervezeti egység szervezetét és munkáját érintő minden lényeges kérdésben, így különösen:

-   a szervezeti egység munkájáról szóló beszámolók kérdésében,

-   az oktatási feladatok kijelölésének kérdésében,

-   a szervezeti egység dolgozóinak szélesebb körét érintő belső átszervezések kérdésében,

d)  A Tanácsot évente legalább három alkalommal össze kell hívni. 

(8)                   Az intézeti, tanszéki értekezlet:

a)  Az értekezletnek résztvevője a szervezeti egység valamennyi alkalmazásban lévő dolgozója. Az értekezletet a vezető hívja össze, és elnököl ülésein. Az értekezletnek hallgató is tagja lehet.  

b)  Az értekezlet feladatai:

-   véleményt nyilvánít a szervezeti egység egészét érintő lényeges gazdasági ügyekről, azok alapelveiről, a fejlesztésekről,

-   véleményt nyilvánít a meghirdetett oktatói-kutatói álláshelyekre beérkezett pályázatokról, a vezetői megbízásra benyújtott pályázatokról,

-   véleményt nyilvánít az oktatott tantárgyak programjáról.

c)  Amennyiben a szervezeti egység létszáma nem éri el a 12 főt, az értekezlet jogosult ellátni a szervezeti egység tanácsának feladatkörét. 

Az intézetek, tanszékek

25. §

(1)A Főiskola oktatási, szervezeti egységének vezetését a szervezeti egység vezetője (az intézetvezető, tanszékvezető) a szervezeti egység tanácsával együttműködve látja el. Vezetőként csak egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens bízható meg, pályázat útján. A szervezeti egység vezetését 65 év feletti személy nem láthatja el.

(2)(1)A szervezeti egységvezető személyére – az érintett egység tanácsának véleményére figyelemmel és a Kari Tanács véleményét is kikérve – a kari főigazgató tesz javaslatot. Az egységvezetőt a kari főigazgató előterjesztésére a főiskolai rektor bízza meg.

(3)(1)A vezetői megbízás legfeljebb 5 évre szól, amely további 5 évre többször megismételhető. A második és további megismétléshez a Kari Tanács minősített (kétharmados többségű) szavazattal támogatott javaslata szükséges.

(4)(1)Ha a szervezeti egység vezetője feladatai ellátásában egy hónapnál hosszabb ideig akadályoztatva van és állandó helyettese nincs, helyettesítésére a kari főigazgató más vezető oktatót bíz meg, legfeljebb egy év időtartamra. Ha a szervezeti egység, illetve a tanszékvezetői tisztség megüresedik, a kari főigazgató ideiglenes megbízást ad egy oktatónak az új tanszékvezető megbízásáig, legfeljebb egy év időtartamra.

(5)(1)Az intézetvezetők, tanszékvezetők hatásköre és feladatai

A vezető:

a) képviseli az oktatási szervezeti egységet a kari testületek és a főiskolai, kari vezetők előtt,

b) megszervezi, irányítja és ellenőrzi az oktatási szervezeti egység oktató, tudományos, művészeti és más, a külső szervek által adott megbízáson alapuló tevékenységét,

c) felelős az egység tudományos diákköri munkájáért és biztosítja az ehhez szükséges szakmai feltételeket,

d) közreműködik a kar, illetőleg a Főiskola szakember-utánpótlási terveinek megvalósításában, szervezi az oktatói utánpótlást, valamint a tudományos továbbképzéssel összefüggő feladatokat,

e) rendelkezik az oktatási szervezeti egység jóváhagyott költségvetéséről,

f) a jogszabályok, valamint a főiskolai szabályzatok rendelkezése szerint irányítja és ellenőrzi a munka-, tűz- és környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátását,

g) együttműködik a Főiskola más szervezeti egységeivel, az érdekképviseleti szervezetek, valamint a hallgatók képviselőivel,

h) végrehajtja a Főiskolai és a Kari Tanács határozatait,

i) véleményt nyilvánít az oktatási szervezeti egységet érintő valamennyi kérdésben, javaslataival ilyen tartalmú döntéseket kezdeményezhet,

j) felelős a vagyonvédelem megszervezéséért,

(6)(1)Az Intézeti, Tanszéki Tanács:

Tanácsot kell létrehozni azokban az oktatási szervezeti egységekben, amelyeknek oktatói-kutatói létszáma a 12 főt meghaladja.

a) a Tanács megválasztásának és működésének szabályait a Kari Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg,

b) a Tanács véleményt nyilvánít:

–az egység rendelkezésére bocsátott költségvetési keret felhasználásának főbb arányairól,

–a vezetői pályázatokról, a meghirdetett oktatói-kutatói álláshelyekre beérkezett pályázatokról.

c) a Tanács bármely tagja kezdeményezheti, hogy a Tanács foglaljon állást az oktatási szervezeti egység szervezetét és munkáját érintő minden lényeges kérdésben, így különösen:

–    az oktatási szervezeti egység munkájáról szóló beszámolók kérdésében,

–az oktatási feladatok kijelölésének kérdésében,

–az oktatási szervezeti egység dolgozóinak szélesebb körét érintő belső átszervezések kérdésében,

d) a Tanácsot évente legalább három alkalommal össze kell hívni.

(7)(1)Az intézeti, tanszéki értekezlet:

a) Az értekezletnek résztvevője az intézet/tanszék minden, alkalmazásban lévő dolgozója, elnöke az intézetigazgató, illetve a tanszékvezető. A tanszéki oktatói értekezletet a tanszék vezetője, az intézeti oktatói értekezletet az intézet igazgatója hívja össze.

b) Az értekezlet feladatai:

–véleményt nyilvánít a tanszék egészét érintő lényeges gazdasági ügyekről, azok alapelveiről, a fejlesztésekről,

–véleményt nyilvánít a meghirdetett oktatói-kutatói álláshelyekre beérkezett pályázatokról, a tanszékvezetői megbízásra benyújtott pályázatokról,

–véleményt nyilvánít az oktatott tantárgyak programjáról,

c) Az értekezlet, ha a tanszék létszáma a 12 főt nem éri el, a tanszéki tanács feladatkörét jogosult ellátni. 

 

51-24/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 28.§–ához előterjesztett írásos módosításokat, az alábbiak szerint:

 (3) A Főiskolai Hallgatói Önkormányzat szervezetének és működésének rendjét szabályzatban maga állapítja meg. Ezt a szabályzatot be kell mutatnia a Főiskolai Tanácsnak. A Főiskolai Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata az SzMSz 21. számú melléklete.

(8) A főiskolai hallgatói önkormányzatok egyetértése szükséges: 

b)  az oktatók hallgatói véleményezésének rendjére alkotott intézményi szabályzat elfogadásához illetve módosításához, 

 

51-25/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 29.§–ához előterjesztett írásos módosításokat, az alábbiak szerint:

(3)(3) A véleményezés rendszerét külön szabályzat tartalmazza, amely jelen Szabályzat 6. számú mellékletét képezi.aminőségirányítási rendszer részét képező végrehajtási utasítás rögzíti. 

 

51-26/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 30.§–ához előterjesztett írásos módosításokat, az alábbiak szerint:

(4)(4) A Főiskolán érdekegyeztető tanács működik. A tanács szervezetét és működését jelen Szabályzat melléklet33. számú melléklete tartalmazza.

(5)(5) A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében a munkáltatónak és a Közalkalmazotti Tanácsnak szabályzatot kell létrehoznia. A Közalkalmazotti Tanács Szabályzata jelen Szabályzat 15. számú mellékletét képezi.

 

51-27/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 31.§–ához előterjesztett írásos módosításokat az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott szóbeli kiegészítésekkel együtt, az alábbiak szerint:

Társadalmi Szenátus

31. §

 

(1) A Főiskola Társadalmi Szenátusa azzal a céllal jött létre, hogy a Főiskola életét, fejlődését érintő lényeges kérdésekben sokoldalúan megalapozott véleményt nyilvánítson, és szakértelmével, valamint tekintélyével segítse a Főiskolát küldetésének teljesítésében. 

(2) Társadalmi Szenátus tagjai lehetnek:

            a) Kecskemét Megyei Jogú Város mindenkori polgármestere,

            b) a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés mindenkori elnöke,

            c) országgyűlési képviselők,

            c)d) a régió oktatási-tudományos, társadalmi közéletének meghatározó egyéniségei,

            d)e) a Főiskolával szakmai kapcsolatot létesítő vállalatok vezetői, képviselői. 

(3)   A Társadalmi Szenátust a főiskolai rektor hozza létre, a tagok száma nincs korlátozva. A (2) a) és b) pontban említett személyek tisztségüknél fogva tagjai a Társadalmi Szenátusnak, a c), d) és e) pont alatt szereplők közül a főiskolai rektor felkérése alapján válhat valaki a Társadalmi Szenátus tagjává. 

(4)   A Társadalmi Szenátus a tagjai közül választott képviselő útján tartja a kapcsolatot a Főiskola vezetésével, és tanácskozási joggal részt vehet a Főiskolai Tanács ülésein.

(5) A szenátusi tagság megszűnik:

- a tag (2)-ben rögzített tisztségének megszűnésével,

- a főiskolai rektor rektori megbízatásának megszűnésével.

Társadalmi Szenátus üléseit évente 2 alkalommal tartja. A Szenátus üléseit a rektor vezeti.

(7Társadalmi Szenátust a tagjai - külön-külön, vagy együttesen - képviselik. A Szenátus ügyrendjét maga állapítja meg, és hagyja jóvá. A Társadalmi Szenátus javaslatait, állásfoglalását általában többségi vélemény figyelembevételével alakítja ki, minden esetben törekedve a konszenzusra. 

 

51-28/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének 32.§–ához előterjesztett írásos módosításokat az alábbiak szerint:

(1)   A Kecskeméti Főiskola karainak, központi egységeinek, gyakorlóintézményeinek helyiségeiben az országgyűlésihelyi önkormányzati képviselőválasztások időpontját tartalmazó tanév szeptember 1-jétől a választások lezárultáig politikai pártok, szervezetek, mozgalmak nem szervezhetnek rendezvényeket még bérleti díj ellenében sem.

(2)   Az országgyűlési képviselőválasztások előtti időszakot leszámítva, a pártok, politikai szervezetek, politikai mozgalmak rendezvényei számára a helyiségek bérbeadásáról a főiskolai rektor jogosult dönteni, aki ezt a jogosultságot a kari helyiségek vonatkozásában átruházhatja a kari főigazgatókra. A kari főigazgatókat ilyen esetben a főiskolai rektor felé bejelentési kötelezettség terheli.

 

  Az SzMSz módosítását a Főiskolai Tanács a 2002. szeptember 12-i ülésén tárgyalta és a /2002. (IX. 12.) FT számú határozatával elfogadta. A 11.§ (1): 12.§ (1) d); 13.§ (6); 16.§ (2) a); és a 19.§ (2) módosításának kérdésében a Tanács nem foglalt állást, mivel a döntéshez további tárgyalásokra van szükség. A módosított SzMSz hatálybalépésének dátuma: 2002. szeptember 13.

 

51-29/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola SzMSz-ének mellékleteit felsoroló írásos előterjesztésben szereplő  módosításokat, valamint a „A Kecskeméti Főiskola működését szabályozó dokumentumok rendszere” címet viselő 1. számú függeléket az alábbiak szerint:

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei

1.      Vállalkozási szabályzat

2.      A gazdálkodási tevékenységek TEÁOR szerinti felsorolása

3.      Oktatói és kutatói követelményrendszer

4.      Szabályzat a Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa tagjainak megválasztásárólVálasztási szabályzat

5.      A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat

6.1.Testnevelési Intézet és Sport Központ Szervezeti és Működési SzabályzataAz oktatói munka hallgatói véleményezése

6.       

7.      Felvételi szabályzat

8.      Tanulmányi- és vVizsgaszabályzat

9.      A hallgatóik juttatásokairól és az általuk  fizetendő térítésekről szóló szabályzat

10.  Kollégiumi szabályzat

11.  Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat

12.  Szabályzat az állami és a főiskolai ünnepek ről szóló szabályzatrendjéről

13.  A főisKecskeméti Főiskola szervezeti felépítése (organogram)

14.  Gazdálkodási szabályzat

15.  A Közalkalmazotti Tanács szabályzata

16.  A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendjefőiskolai kitüntetések és címek adományozása

17.  A Kecskeméti Főiskola Tűzvédelmi szabályzata

18.  A Kecskeméti Főiskola Munkavédelmi szabályzata

19.  A Kecskeméti Főiskola Lakásépítési Alapjának felhasználásáról szóló szabályzat

20.  Az kötelezettségvállalás és az utalványozás és a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat

21.  A Főiskolai Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

22.  Iratkezelési szabályzat

23.  A tudományos kutatás rendjéről szóló ügyrendje

24.1.Ellenőrzési szabályzatMinőségbiztosítási szabályzat

24.   

25.  A Könyvtár és Információs Központ sSzervezeti és mMűködési sSzabályzata

26.  A tananyagok házi kiadásának szabályzata

27.  A pályázatok rendjéről szóló szabályzat

28.  Közbeszerzési szabályzat

29.  Leltározási és leltárkészítési szabályzat

30.  A Kecskeméti Főiskola Informatikai szabályzata

31.  A Külügyi Iroda ügyrendje

32.  A Gazdasági Főigazgatóság ügyrendje

33.  Az Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

51-30/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló írásos előterjesztést az ülésen elhangzott, az előterjesztő által befogadott szóbeli kiegészítő módosításokkal együtt. A 11.§ (1), 12.§ (1) d), 13.§ (6), 16.§ (2) a) és a 19.§ (2) bekezdésének módosítása kérdésében a Tanács nem foglalt állást, mivel a döntéshez további tárgyalásokra van szükség.  

 

52/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Testnevelési Intézet és Sport Központ intézetigazgatói pályázatának kiírásáról szóló szóbeli előterjesztést azzal, hogy a pályázat szövegét a főiskolai rektor a kari főigazgatókkal egyezteti.  

 

53/2002.(IX. 12.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felvételi szabályzat módosítására vonatkozó írásos előterjesztést.

 

54/2002.(IX. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 jelenlévő szavazati jogú tagja egyhangúlag, ellenszavazat nélkül, egyet értett azzal, hogy a távollévő rektor szavazati jogát a teljes körű felhatalmazással rendelkező oktatási rektorhelyettes gyakorolja. Így a szavazati joggal rendelkező tanácstagok száma 19 fő. 

 

55/2002.(IX. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kht, a Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány, valamint a Kecskeméti Főiskola között megkötendő konzorciumi szerződés létrehozásával kapcsolatban úgy foglalt állást (bár ez a téma nem került fel a napirendi pontok közé) hogy – saját hatáskörben, mérlegelés után - a konzorciumi szerződés aláírására felhatalmazza a főiskolai rektort, aki az aláírás tényéről, valamint a karokra háruló feladatokról, illetve következményekről a Tanács következő ülésén számol be. 

 

56/2002.(IX. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának előterjesztését a zöldséghajtatási szakirányú továbbképzési szak indításáról. 

 

57/2002.(IX. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 19 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának előterjesztését a mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak indításáról.

 

58-1/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Tanács szeptember 12-i ülésén született határozatokat.

 

58-2/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megerősítette a Főiskolai Tanács szeptember 26-i ülésén született határozatokat. 

 

59/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - az előterjesztő által befogadott szóbeli módosításokkal együtt - elfogadta az írásos előterjesztésnek megfelelően, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán működő Idegennyelvi Intézet létrehozását.

  

60/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az előterjesztő által befogadott szóbeli módosításokkal együtt – az írásos előterjesztésnek megfelelő tartalommal, elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán működőGazdaságtudományi Intézet létrehozását.

  

61/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztő által befogadott szóbeli módosításokkal együtt, az írásos előterjesztésnek megfelelően, elfogadta a Kecskeméti Főiskola tudományos kutatási-fejlesztési stratégiáját.

  

62/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztő által befogadott szóbeli módosításokkal együtt, az írásbeli előterjesztés alapján, elfogadta a Kecskeméti Főiskola humán-fejlesztési stratégiáját.

  

63-1/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló írásos előterjesztés I. fejezetét, amelynek címe: „Költségvetési támogatás 36. 471 eFt. „

 

63-2/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 10 nem szavazattal, 1 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett, nem fogadta el a Kecskeméti Főiskola 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló írásos előterjesztés II. fejezetének kiegészítésére vonatkozó szóbeli előterjesztést. (A Kecskeméti Főiskola egységes fejlesztését szolgáló kiadások részletezése cím alatt 9.) pontban a TISK támogatására vonatkozóan 5 millió Ft elkülönítését.)

 

63-3/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 8 nem szavazattal, 2 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett, nem fogadta el a Kecskeméti Főiskola 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló írásos előterjesztés II. fejezetének kiegészítésére vonatkozó szóbeli előterjesztést. (A Kecskeméti Főiskola egységes fejlesztését szolgáló kiadások részletezése cím alatt 9.) pontban a TISK támogatására vonatkozóan 9 millió Ft elkülönítését.)

 

63-4/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló írásos előterjesztés II. fejezetét, az eredeti írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

63-5/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló írásos előterjesztés I. és II. fejezetét, a táblázatban lévő összegekkel és arányokkal, az eredeti írásos előterjesztésnek megfelelően.

  

64/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta mellékelt írásos előterjesztés szövegének elfogadásával – a Kecskeméti Főiskolára vonatkozóan a főiskolai rektori pályázat meghirdetését.

  

65/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, a TISK SzMSz 1. § (4) bekezdésére vonatkozóan az írásos előterjesztésben szereplő „B” verziót fogadta el.

  

66-1/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendeletben meghatározott Apáczai Csere János-díjra Dr. Janurik Tamás főiskolai tanár, a Tanítóképző Főiskolai Kar kari főigazgatójának előterjesztését.

 

66-2/2002. (X. 31.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25) OM rendeletben meghatározott Brunszvik Teréz-díjra Koperniczkyné dr. Torma Mária főiskolai docens, a Tanítóképző Főiskolai Kar kari főigazgató-helyettesének előterjesztését.

 

67/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette az október 31-i ülésen született határozatokat.

  

68/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett létrehozta a Kecskeméti Főiskola aranygyűrűje kitüntetés odaítéléséről javaslatot tevő ötfős ad hoc bizottságot, melynek tagjai a 2002. december 16-án hivatalban lévő 3 kari főigazgató, a gazdasági főigazgató és a főiskolai rektor.

  

69/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán a 157/1996.(X. 22.) Korm. rendeletben meghatározott környezetmérnöki szak indítására vonatkozó írásos előterjesztést.

  

70/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara által készített, a kertészmérnök szaknak – székhelyen kívüli képzésként – Bácsalmáson való indításáról szóló írásos előterjesztést.

  

71/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, az alábbi, az előterjesztő által befogadott, szóbeli módosításokkal együtt elfogadta az ETR Iroda létrehozásáról szóló írásos előterjesztést:

- az 1. pont utolsó mondatában „…a hallgatók nem tanulmányi ügyeinek egységes kezelését” helyett „nem tanulmányi, adminisztratív ügyeinek egységes kezelését”.

- a 7. pont utolsó mondata kiegészül azzal, hogy „A munkájában részt vesz az FHÖK képviselője.”

  

72/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2002. évi MAB-jelentését azzal a kitétellel, hogy a MIR Tanács, illetve a Rektori Tanács által megfogalmazott javaslatok alapján módosítsák az éves MAB-jelentéseket, és ennek végrehajtását a szakfelelősök aláírásukkal jelezzék.

 

73/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola minőségirányítási stratégiáját tartalmazó írásos előterjesztést.

  

74-1/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola számviteli politikáját az előterjesztő által a szabályzat 7.§ (13) bekezdéséhez tett szóbeli kiegészítésével együtt.

 

74-2/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola számlakeretére vonatkozó írásos előterjesztést.

  

75/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Házipénztár kezelési szabályzatról szóló írásos előterjesztést az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott alábbi szóbeli módosításokkal együtt:

 -a 21-22. oldalon a KFK és a TFK Könyvtár esetében könyvtáros helyett könyvtárosok, a GAMFK Könyvtár esetében könyvtáros helyett könyvtárosok, valamint – új kategóriaként - könyvtári ügyintézők,

- a 21-22. oldalon a jegyzetraktáros helyett kiadmány-forgalmazási főelőadó,

- a 16-17. oldalon is át kell vezetni az előbbi változásokat,

- a 16. oldalon a könyvtárhasználati díjak helyett könyvtár szolgáltatási díjak,

- a 21. oldalon új szervezeti egységként bekerült a KFK Továbbképzési Csoport,

 - a 24. oldalon az „Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról” kezdő mondata törölve: „A Kecskeméti Főiskola X. Főiskolai Kar”

- a 17.§ (8)-ben szereplő 5.000-Ft-os összeg 20.000-Ft-ra módosul.

  

76/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat módosítására vonatkozó írásos előterjesztést az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott szóbeli módosításokkal együtt, az alábbiak szerint:

a.) A 4. sz. mellékletben (A vezetői megbízások eljárási rendje):

- a kari főigazgató-helyettes esetében véleményező a - kari előkészítő bizottság helyett - a Kari Tanács, és javaslattevő - a Kari Tanács helyett - a kari főigazgató.

 

b.) Az 5. sz. mellékletben (A munkáltatói jog gyakorlása valamennyi, vezetői megbízással nem rendelkező közalkalmazottra vonatkozóan) a közalkalmazotti munkakörök megnevezését a Bizottság átdolgozza és egységesíti a Kjt alapján, - ez a része a mellékletnek hatályon kívül került – azonban a munkáltatói joggal rendelkezők felsorolása – az írásos előterjesztésnek megfelelően – hatályos.

  

77/2002. (XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a KF GAMF Kar által készített, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskolával indítandó AIFSZ képzésre vonatkozó írásos előterjesztést.

  

78/2002.(XII. 05.) FT határozat

A Főiskolai Tanács jelenlévő, 16 szavazati joggal rendelkező tagja 13 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 érvénytelen szavazat mellett, a főiskolai rektora számára adandó jutalom összegeként - az előterjesztésnek megfelelően – a rektori alapilletmény 200%-át megszavazta.

 

……………………………………………..

Nánásiné dr. Tóth Éva
főtitkár

……………………………………………..

Dr. Sztachó-Pekáry István
főiskolai rektor

Főmenü