NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2004. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Főiskolai Tanács 2004. évi határozatai

1/2004. (II. 26.) FT határoza

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Tanács 2003. december 4-i ülésén született határozatokat. 

 

2/2004. (II. 26.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa az Oktatási Közlöny 2003. évi 34. számában megjelent főtitkári pályázati felhívására Nánásiné dr. Tóth Éva főtitkár által beadott pályázatról az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

A leadott 16 szavazatból 2 érvénytelen, 13 igen, 1 nem szavazat.

 

3/2004. (II. 26.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadta az állami és a főiskolai ünnepek rendjéről szóló szabályzat módosítását. 

 

4-1/2004. (II. 26.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 13 igen és 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje című szabályzat szóban elhangzott kiegészítését, mely szerint a jelenleg folyamatban lévő, a Kecskeméti Főiskola aranygyűrűje kitüntetés odaítéléséről – a korábbi szabályozásnak megfelelően - a Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa dönt.

 

4-2/2004. (II. 26.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az írásos előterjesztésnek megfelelően, a szóban elhangzott kiegészítéssel együtt a Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje című szabályzat módosítását.

 

5/2004. (II. 26.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az SZMSZ 19. § (3) n) pontjának módosítására vonatkozó írásos előterjesztést. 

Módosított szöveg:

n) Főiskolai Kollégiumi Bizottság

A Főiskolai Kollégiumi Bizottság feladata a kollégiumok, szakkollégiumok oktatást, kutatást segítő, képzési-nevelési céljainak, gazdasági-gazdálkodási, pályázati tevékenységének koordinálása, a kollégiumi ellátás színvonalának mennyiségi és minőségi fejlesztése, az alap- és kiegészítő szolgáltatások körének meghatározása, a kollégiumok közötti együttműködés elősegítése, a kollégiumokkal kapcsolatos intézményi szintű döntések véleményezése, szükség szerint előkészítése.

A Bizottság tagjai: a kollégiumok vezetői, a kollégiumi bizottságok titkárai (képviselői), a 300 fős létszámot meghaladó tagkollégiumokból a titkáron kívül minden 300 fő után további egy fő, a FHÖK delegált képviselője. A Bizottság maga alkotja meg éves munkarendjét, ütemtervét, elnökét tagjai közül választja.

Intézményi felügyelet: oktatási rektorhelyettes.

 

6/2004. (II. 26.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta – a Tanítóképző Főiskolai Kar írásbeli javaslata alapján – Róbert Gábor főiskolai docens felterjesztését az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 12. §-ában meghatározott „Pedagógus Szolgálati Emlékérem”kitüntetésre. 

 

7/2004. (II. 26.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az írásos előterjesztésnek megfelelően a Kecskeméti Főiskola Munkavédelmi szabályzatának módosítását

 

8/2004. (II. 26.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 13 igen és 3 nem szavazattal támogatta azt az ülésen elhangzott javaslatot, hogy az Allokációs Bizottság „A Főiskolai Tanács 2003. december 4-i ülésén született határozatok módosításáról” szóló előterjesztését levegye az ülés napirendjéről. 

 

9-1/2004.(III.18.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 3 igen szavazattal, 9 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a KF felújítási pénzeszközei elosztási elveiről szóló írásos előterjesztéshez az ülésen elhangzott szóbeli módosító javaslatot, mely szerint a saját bevételek után be nem fizetendő 5 %-os állami hozzájárulás, mint főiskolai kezelésben maradó rész is ott kerüljön felhasználásra, ahol képződik.

 

9-2/2004.(III.18.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 11 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta a KF felújítási pénzeszközei elosztási elveiről szóló javaslatot az eredeti írásos előterjesztés szerint. 

 

10/2004.(III.18.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa szavazásban résztvevő 15 szavazati jogú tagja közül az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 7. §-ában meghatározott „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” kitüntetésre a karok előterjesztései alapján 8 igen szavazattal, 4 nem és 3 érvénytelen szavazat mellett Dr. Koltay Zoltán főiskolai docenst (Kertészeti Főiskolai Kar) javasolta. 

 

11/2004.(III.18.) FT szánú határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a szavazáson jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a „Kecskeméti Főiskola aranygyűrűje” kitüntetésre 6 igen szavazattal Némethné Falusi Erzsébet könyvtárigazgatót (Központi egységek) javasolta.

 

12/2004.(III.18.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a szavazáson jelenlévő 14 szavazati jogú tagja

„A Kecskeméti Főiskoláért emlékérem” című kitüntetésben az alábbi személyeket részesítette:

-  Horváth Kázmér kollégiumi igazgatót (GAMF Kar) 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett,

-  Lakatos Istvánné továbbképzési csoportvezetőt (Kertészeti Főiskolai Kar) 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,

-  Halász Mihály karbantartót (Tanítóképző Főiskolai Kar) 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett,

-  Balog Imréné osztályvezetőt (központi egységek) 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül.  

 

13/2004.(III.18.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a szavazáson jelenlévő 14 szavazati jogú tagja közül a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 11/1999. (I. 29.) FVM rendelet 2. §-ában meghatározott „Nagyváthy János-díj” kitüntetésre javasolta Dr. Lévai Péter főiskolai tanárt (Kertészeti Főiskolai Kar) 14 igen szavazattal.

 

14/2004.(III.18.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta az Agrometeorológiai Állomás eszközeinek a Kecskeméti Főiskola részéről történő átvételéről szóló előterjesztést az alábbiak szerint:

  1. A Kecskeméti Főiskola könyvjóváírással átveszi Kecskemét Megyei Jogú Várostól az obszervatórium ingó tárgyi eszközeit.
  2. A Kecskeméti Főiskola igényt nyújt be a KVI-hez az obszervatórium per, teher és igénymentes ingatlanainak vagyonkezelésbe vétele tárgyában.
  3. Az ily módon a Kecskeméti Főiskola kezelésébe, illetve tulajdonába került eszköz- és                               ingatlanállományt jelképes bérleti díj fejében felajánlja az állomás működtetésére vállalkozó szervezetnek, azzal a megkötéssel, hogy e szervezet viszonzásul a főiskola tárgybani, oktatási feladatait térítésmentesen támogatja.
  4. A Főiskola Tanács megbízza rektort az eszköz- és ingatlanátvétellel, a bérbeadással és az oktatási feladatok térítésmentes ellátásának módját szabályozó megállapodással kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, majd e megállapodások aláírására.

 

15-1/2004.(III.18.) FT határozat

Az Allokációs Bizottságnak a 2004. évi költségvetés állami támogatási részének felosztásáról szóló írásos előterjesztése IV. 2. pontjában a tudományos támogatás felosztási elvének I és II. verziója esetében a Főiskolai Tanács 14 jelenlévő szavazati jogú tagja az alábbiak szerint szavazott: 

I.                    verziójára 6 igen szavazat, 6 nem szavazat és 2 tartózkodás.

II.                 verziójára 3 igen szavazat, 8 nem szavazat és 3 tartózkodás. 

A Főiskolai Tanács az SzMSz 18/B.§ (3) bek. alapján az Allokációs Bizottságnak a 2004. évi költségvetés állami támogatási részének felosztásáról szóló írásos előterjesztése IV.2. pontjában szereplő alternatív javaslatok  szavazásának eredményeként az I. verziót fogadta el. 

 

15-2/2004,(III.18.) FT határozat

Az Allokációs Bizottságnak a 2004. évi költségvetés állami támogatási részének felosztásáról szóló írásos előterjesztése IV.3.b) pontjában a fenntartási támogatás felosztási elvének I. és II. verziója esetében a Főiskolai Tanács 14 jelenlévő szavazati jogú tagja az alábbiak szerint szavazott: 

I.                    verzió: 6 igen szavazat, 7 nem szavazat és 1 tartózkodás.

II.                 verziójára: 3 igen szavazat, 9 nem szavazat és 2 tartózkodás 

A Főiskolai Tanács az SzMSz 18/B.§ (3) bek. alapján az Allokációs Bizottságnak a 2004. évi költségvetés állami támogatási részének felosztásáról szóló írásos előterjesztése IV.3.b) pontjában szereplő alternatív javaslatok szavazásának eredményeként az I. verziót fogadta el. 

 

15-3/2004.(III.18.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 jelenlévő szavazati jogú tagja 6 igen szavazattal 4 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el az Allokációs Bizottságnak a 2004. évi költségvetés állami támogatási részének a korábban elfogadott I. verziókkal történő felosztásáról szóló írásos előterjesztését.

 

16/2004.(III.18.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola PEA (Európai Pályázat Előkészítő Alap) pályázatban való részvételét. 

1.)    PEA pályázat száma: PEA/1316/P/E/NY/V

A projekt címe: az informatikai infrastruktúra fejlesztése A Kecskeméti Főiskolán. 

2.)    PEA pályázat száma: PEA/2074/P/E/NY/V

A projekt címe: Kecskemét-Kisfái agrár-és vidékfejlesztési oktatási, továbbképzési, szaktanácsadási központ létrehozása

 

17/2004.(III.18.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola PEA (Európa Pályázat Előkészítő Alap) pályázatban való részvételét.            

PEA pályázat száma: PEA/1644/P/E/R/NY/V

            A projekt címe: A képzési kínálat bővítése a Kecskeméti Főiskolán új szakok indításával.

 

18/2004.(III.18.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül támogatta a Kecskeméti Főiskola PEA (Európa Pályázat Előkészítő Alap) pályázatban való részvételét. 

            PEA pályázat száma: PEA/2160/P/E/NY/V

            A projekt címe: Számítógéppel segített technikák oktatásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán.

 

19-1/2004.(III.25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 jelenlévő szavazati jogú tagja 10 igen szavazattal 3 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta az Allokációs Bizottságnak a 2004. évi költségvetés állami támogatási részének felosztásáról szóló írásos előterjesztése IV. 2. pontjában a tudományos támogatás felosztási elvének I. verzióját.

 

19-2/2004.(III.25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 jelenlévő szavazati jogú tagja 3 igen szavazattal 9 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el az Allokációs Bizottságnak a 2004. évi költségvetés állami támogatási részének felosztásáról szóló írásos előterjesztése IV. 2. pontjában a tudományos támogatás felosztási elvének II. verzióját.

 

19-3/2004.(III.25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 jelenlévő szavazati jogú tagja 11 igen szavazattal 3 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta az Allokációs Bizottságnak a 2004. évi költségvetés állami támogatási részének felosztásáról szóló írásos előterjesztése IV. 3. b) pontjában a fenntartási támogatás felosztási elvének I. verzióját.

 

19-4/2004.(III.25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 jelenlévő szavazati jogú tagja 3 igen szavazattal 9 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el az Allokációs Bizottságnak a 2004. évi költségvetés állami támogatási részének felosztásáról szóló írásos előterjesztése IV. 3. b) pontjában a fenntartási támogatás felosztási elvének II. verzióját.

 

19-5/2004.(III.25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 jelenlévő szavazati jogú tagja 11 igen szavazattal 2 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta az Allokációs Bizottságnak a 2004. évi költségvetés állami támogatási részének a korábban elfogadott I. verziókkal történő felosztásáról szóló írásos előterjesztését, egyben hatályon kívül helyezte a Főiskolai Tanács 2003. december 4-i ülésén hozott, a 2004. évi allokációra vonatkozó határozatát.

 

20/2004.(III.25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2002/2003. évi tanévéről készített MAB jelentést.

 

21/2004.(III.25.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 10 igen szavazattal, 5 nem szavazat és 1 tartózkodás ellenében elfogadta a PPP program kiterjesztésére vonatkozó írásos előterjesztést az ülésen szóban elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosító javaslattal együtt, az alábbiak szerint: 

1.) A Főiskolai Tanács felhatalmazza a főiskolai rektort,, hogy a jogszabályváltozások figyelembevételével kezdeményezze az Oktatási Minisztérium felé írásos engedély megszerzését annak érdekében, hogy a homokbányai ingatlanok értékesítési folyamata a hirdetmények megjelentetésével megkezdődhessen. 

2.) A Kecskeméti Főiskola készítse el az Izsáki út 10. szám alatt megépítendő 6600 m2-es új oktatási épület és központi könyvtár PPP pályázati anyagát és azt legkésőbb 2004. április 30-ig nyújtsa be az Oktatási Minisztériumhoz. 

3.) Amennyiben a PPP pályázat elfogadásra kerül, a Főiskolai Tanács hozzon létre egy operatív bizottságot, melynek feladata az érdemi PPP tárgyalások előkészítése és lefolytatása. E bizottság összetételére rektor olyan időpontban tegyen javaslatot a Főiskolai Tanács felé, hogy a bizottság a pályázati kiírás megjelenése előtt arról érdemben tudjon állást foglalni.

 

22/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a Főiskolai Tanács 2004. február 26-i ülésén hozott határozatokat.

 

23/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola szervezeti felépítésének (organogram) módosítására vonatkozó írásos előterjesztést.

 

24/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az írásos előterjesztésnek megfelelően – elfogadta a KF SzMSz 18.§-ának módosítását.

 

25/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az írásos előterjesztésnek megfelelően – elfogadta a KF SzMSz 19/B. § szakasszal történő kiegészítését.

 

26-1/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megszavazta Dr. Bittsánszky János vezérigazgató számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

26-2/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megszavazta Dr. Csikai Miklós elnök-vezérigazgató számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

26-3/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács - a Kertészeti Főiskolai Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megszavazta Dr. Totth Gedeon igazgató-tanácsadó számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

26-4/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács - a GAMF Kar írásos előterjesztésének megfelelően - 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megszavazta Dr. Varga József ügyvezető igazgató számára a címzetes főiskolai tanári cím odaítélését.

 

27/2004. (IV. 22.) FT határoza

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa – a MAB támogató véleményét tudomásul véve- 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, támogatta Dr. Vajnai Tibor tudományos főmunkatárs (GAMF Kar) főiskolai tanári kinevezését.

 

28-1/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a GAMF Kar Kari Tanácsának javaslata alapján készített írásos előterjesztéssel, amely szerint a Kecskeméti Főiskola a 2005. évre egy főiskolai tanári álláshelyet hirdet meg a GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézet Elektrotechnikai és Kibernetikai Tanszékére.

 

28-2/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a GAMF Kar Kari Tanácsának javaslata alapján készített írásos előterjesztéssel, amely szerint a Kecskeméti Főiskola a 2005. évre egy főiskolai tanári álláshelyet hirdet meg a GAMF Kar Mérnökpedagógiai és Médiatechnikai Csoportnál.

 

29/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – az írásos előterjesztésnek megfelelően – elfogadta a KF 2004. évre szóló minőségirányítási tervét.

 

30/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az írásos előterjesztésnek megfelelően, az alábbi szóbeli kiegészítéssel együtt – elfogadta a KF 2004. évre szóló tudományos kutatás-fejlesztési tervét.

4.3. pont az alábbira módosul: a normatív kutatási keretek az egyes karokon kerülnek kari szinten megállapításra.

 

31/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az írásos előterjesztésnek megfelelően – elfogadta a KF 2004. évre szóló humánpolitikai tervét.

 

32/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az írásos előterjesztésnek megfelelően – elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2003. évi költségvetési beszámolóját.

 

33/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett – az írásos előterjesztésnek megfelelően – elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2004. évre vonatkozó költségvetését.

 

34-1/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét a gépészmérnöki szak alapítására létrejött konzorciumban, amelynek vezető intézete a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

 

34-2/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét az informatikai szak alapítására létrejött konzorciumban, amelynek vezető intézete a BMF Neumann János Informatikai Főiskolai Kara és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara.

 

34-3/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét a műszaki menedzser szak alapítására létrejött konzorciumban, amelynek vezető intézete a Veszprémi Egyetem.

 

34-4/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét a mérnöktanári szak alapítására létrejött konzorciumban, amelynek vezető intézete a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

 

34-5/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét az anyagmérnök szak alapítására létrejött konzorciumban, amelynek vezető intézete a Miskolci Egyetem Anyagtudományi- és Kohómérnöki Kar.

 

34-6/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar részvételét az élelmiszer és kertészmérnök képzési ágon belül a kertészmérnök alapszak alapítására létrejött konzorciumban, amelynek koordinátora a BKÁE Kertészettudományi Kar.

 

34-7/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar részvételét a környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágon belül a környezetgazdálkodási mérnök alapszak alapítására létrejött konzorciumban, amelynek koordinátora a TSF-MVK.

 

34-8/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar részvételét a gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnök képzési ágon belül a gazdasági és vidékfejlesztési mérnök alapszak alapítására létrejött konzorciumban, amelynek koordinátora a SZIE-GTK.

 

34-9/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar részvételét a gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnök képzési ágon belül az informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapszak alapítására létrejött konzorciumban, amelynek koordinátora a DE-AVK.

 

34-10/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar részvételét az óvodapedagógus szak alapítására létrejövő konzorciumban.

 

34-11/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar részvételét a tanító szak alapítására létrejövő konzorciumban.

 

34-12/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a HEFOP 3.3 „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése” címmel meghirdetett pályázat 3. komponensének kidolgozására létrejövő konzorciumban, amelynek vezető intézete a Kecskeméti Főiskola.

 

34-13/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a HEFOP 3.3 „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése” címmel meghirdetett pályázat 2. komponensének kidolgozására létrejövő konzorciumban, amelynek vezető intézete a Kecskeméti Főiskola.

 

34-14/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a HEFOP 1.3.1. „A nők munkába állásának, munkaerőpiaci részvételének segítése” címmel meghirdetett pályázat kidolgozására létrejövő konzorciumban, amelynek vezető intézete a Kecskeméti Főiskola.

 

35-1/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar BSc szintűgépészmérnöki szak indításáról szóló előterjesztését.

 

35-2/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar BSc szintűinformatikai szak indításáról szóló előterjesztését.

 

35-3/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar BSc szintűműszaki menedzser szak indításáról szóló előterjesztését.

 

35-4/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar BSc szintűmérnöktanári szak indításáról szóló előterjesztését.

 

35-5/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar BSc szintű kertészmérnök alapszak indításáról szóló előterjesztését.

 

35-6/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar BSc szintű környezetgazdálkodási mérnök alapszak indításáról szóló előterjesztését.

 

35-7/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar BSc szintű gazdasági és vidékfejlesztési mérnök alapszak indításáról szóló előterjesztését.

 

35-8/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar BSc szintű informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapszak indításáról szóló előterjesztését.

 

35-9/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar BSc szintű óvodapedagógus szak indításáról szóló előterjesztését.

 

35-10/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar BSc szintű tanító szak indításáról szóló előterjesztését.

 

36/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, elfogadta a Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa Tanulmányi és vizsga szabályzat módosítására vonatkozó írásos előterjesztést az ülésen elhangzott, szavazással megerősített, valamint az előterjesztő által befogadott alábbi szóbeli módosításokkal együtt:

Az előterjesztésből törlésre került az alábbi két bekezdés: 

26§ (2) Az a hallgató, aki neki fel nem róható okból (betegség, vagy más objektív akadály) nem tudja vizsgáját az előírt időben letenni, a tanulmányi bizottság ill. átruházott jogkörben a kari oktatási főigazgató-helyettes engedélyével később leteheti, a vizsgaidőszakban, vagy azon túl, a kari szabályzatban foglaltak szerint. 

33§ (2) El kell bocsátani azt a hallgatót, aki ugyanazon tantárgy követelményeit a harmadik felvételkor sem teljesíti.

 

37/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az írásos előterjesztésnek megfelelően, a szóbeli kiegészítéssel együtt – elfogadta a KF Tűzvédelmi szabályzatát.

 

38/2004. (IV. 22.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az írásos előterjesztésnek megfelelően – elfogadta a 2004. évi vezetőségi felülvizsgálatról szóló tájékoztatót.

 

39-1/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét a műszaki oktató alapszak (BSc szint) létesítésében.

 

39-2/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét a gépészmérnöki alapszak (BSc szint) létesítésében.

 

39-3/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét a műszaki menedzser alapszak (BSc szint) létesítésében.

 

39-4/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét az ipari termék és formatervező mérnök alapszak (BSc szint) létesítésében.

 

39-5/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét az anyagmérnöki alapszak (BSc szint) létesítésében.

 

39-6/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét a „Faipari-, bútoripari-ágazat tudás és ismeretszintjét növelő multiregionális képzési program kidolgozása és megvalósítása, felsőfokú szakképzési, BSc posztgraduális és a felnőttképzési kínálat bővítése FABUK” című program kidolgozására létrejövő konzorciumban

 

39-7/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar részvételét „A gazdasági vidékfejlesztési, valamint informatikus szakigazgatási mérnök (BSc) képzések országosan egységes tananyagának kidolgozása és minőségi továbbfejlesztése” című projekt kidolgozására létrejövő konzorciumban.

 

39-8/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar BSc szintűműszaki oktató szak indításáról szóló előterjesztését.

 

39-9/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Kertészeti Főiskolai Kar részvételét „A környezetgazdálkodási mérnöki, illetve a természetvédelmi és vadgazda mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása a szakok beindítása” című projekt kidolgozására létrejövő konzorciumban.

 

39-10/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar előterjesztését a látványtervező és dekoratőr felsőfokú szakképzés indításáról.

 

39-11/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét a „Korszerű vezetési módszerek a felsőoktatásban” című projekt kidolgozására létrejövő konzorciumban.

 

39-12/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét a „Felsőoktatási minőségmenedzsment” című projekt kidolgozására létrejövő konzorciumban.

 

39-13/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét a „Korszerű pedagógiai módszerek a felsőoktatásban” című projekt kidolgozására létrejövő konzorciumban.

 

39-14/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar részvételét „A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlődése” című projekt kidolgozására létrejövő konzorciumban.

 

39-15/2004. (V. 26.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar részvételét a bölcsészet és filozófia képzési ágon belül liberal arts alapszak kidolgozására létrejövő konzorciumban.

 

40/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag megerősítette a Főiskolai Tanács 2004. március 18-i, március 25-i és április 22-i ülésén született határozatait azzal a javítással, hogy a 26-4/2004.(IV.22.) FT határozatban „Dr. Varga József” neve helyesen „Varga József”. 

 

41/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2003. évi gazdasági tevékenységéről szóló szöveges beszámolót.

 

42/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata módosítását, a szabályzat 33.§-ának új, (3) bekezdéssel történő kiegészítését.

 

43/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola informatikai fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket az írásos előterjesztésnek megfelelően, saját erős beruházás keretében.

 

44/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a gazdasági főigazgatói pályázat kiírását, az Oktatási Közlönyben való megjelentetését.

 

45/2004.(VI. 3.) FT határozat 

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, egyhangú támogatásával feljogosította a Kecskeméti Főiskola rektorát az Alföldi Főiskolák együttműködésével kapcsolatban további tárgyalások folytatására.

 

46-1/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal egyhangúan támogatta KF GAMF Kar részvételét a HEFOP 3.3. 1. komponensének kidolgozására létrejövő konzorciumban, melynek vezetője a Pécsi Tudományegyetem.

 

46-2/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar részvételét a HEFOP 3.3. 1. komponensének kidolgozására létrejövő, a Gábor Dénes Műszaki Főiskola által vezetett konzorciumban, melynek témája: Távoktatási tananyagok kidolgozása a műszaki felsőfokú szakképzésben.

 

46-3/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a karok együttműködésén alapuló HEFOP 3.3.1., az Integrált képzési kínálat kialakítása a Kecskeméti Főiskolán című pályázat kidolgozását.

 

46-4/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a GAMF Kar gépészmérnök szak szaklétesítésére, a teljes BsC-tantervének, tantárgyi programjának kidolgozására létrejövő konzorciumban való részvételét.

 

46-5/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a GAMF Karnak az informatikai képzés törzsanyaga és a differenciált törzsanyag kidolgozására létrejövő konzorciumban való részvételét.

 

46-6/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a HEFOP 4.1.2. pályázat 1. komponensének, a „Tanulást szolgáló közösségi terek (Regionális forrásközpont) létrehozása, tudáscentrum kialakítása a Kecskeméti Főiskolán” pályázat kibővítését.

 

47/2004.VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2004/2005-ös tanévére vonatkozó Rendezvénytervet az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

48-1/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés III., az Erdei Iskola szakirányú továbbképzési programját.

 

48-2/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a  Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés III. Differenciáló szakpedagógus szakirányú továbbképzési programját.

 

48-3/2004.(VI.3.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Új utak az anyanyelvi nevelésben az alsó tagozaton – pedagógus szakvizsga programját.

 

49/2004. (IX. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara előterjesztését a többciklusú, lineáris képzési rendszer keretében, agrár képzési terület / élelmiszer- és kertészmérnöki képzési ág / kertészmérnöki alapszak indításáról.

 

50/2004. (IX. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara előterjesztését a többciklusú, lineáris képzési rendszer keretében, műszaki képzési terület / gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki képzési ág / gépészmérnöki alapszak indításáról.

 

51-1/2004. (IX. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara előterjesztését a többciklusú, lineáris képzési rendszer keretében, informatika képzési terület / informatikai képzési ág / mérnök informatikus alapszak indításáról.

 

51-2/2004. (IX. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar előterjesztését a Szegedi Tudományegyetem által indítandó, BSC szintű mérnök informatikus alapszak keretében a GAMF Kar egy féléves részképzéssel, a Beágyazott információs rendszerek szakirányt felvett hallgatók képzésében való részvételét.

 

52/2004. (IX. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által vezetett HEFOP IH 3.2.2 és 4.1.1 számú, a „Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK) létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása” című pályázatok beadásához szükséges konzorciumban.

 

53/2004. (IX. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a „BEST Gyakorlatorientált vállalkozási-készség fejlesztés” (HU-0105-03-01-0005) című pályázat kidolgozására létrehozott konzorcium egy évvel történő meghosszabbítását, melynek tagjai a Kecskeméti Főiskola, a Bács-Kiskun Megyei Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, és az Angol-Magyar Kisvállalkozás Fejlesztési Alapítvány.

 

54/2004. (IX. 2.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a „BEST Vállalkozói készség-fejlesztő pedagógus program” (HU-0105-03-01-0004) című pályázat kidolgozására létrehozott konzorcium egy évvel történő meghosszabbítását, melynek tagjai a Kecskeméti Főiskola, a Bács-Kiskun Megyei Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, az Angol-Magyar Kisvállalkozás Fejlesztési Alapítvány, az ÁFEOSZ Szakközépiskola és az EDUWEB RT.

 

55-1/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúan megerősítette a Főiskolai Tanács 2004. május 26-i ülésén született határozatokat.

 

55-2/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúan megerősítette a Főiskolai Tanács 2004. június 3-i ülésén született határozatokat.

 

55-3/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúan megerősítette a Főiskolai Tanács 2004. szeptember 2-i rendkívüli ülésén született határozatokat.

 

56/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola alapító okiratának módosítását - az írásos előterjesztést- az előterjesztő által befogadott, az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

57/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Gyakorló Óvoda alapító okiratának módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

58/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal egyhangúan támogatta Dr. Pálffy Sándor részére címzetes főiskolai tanári címadományozását.

 

59-1/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács az SzMSz 12.§ (5) bekezdésének – Felnőttképzési Koordináló Központ - módosítására írásban előterjesztett verziók közül 0 igen szavazattal nem támogatta az „A” verziót.

 

59-2/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács az SzMSz 12.§ (5) bekezdésének – Felnőttképzési Koordináló Központ - módosítására írásban előterjesztett két verzió közül 15 igen szavazattal, egyhangúan a „B” verziót támogatta.

 

59-3/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az SzMSz 19/B.§ - Főiskolai Felnőttképzési Tanács – és a 19/C.§ - Szakmai Tanácsadó Testület - módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően, az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott szóbeli kiegészítéssel együtt.

 

60/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a KF Felnőttképzési Koordináló Központ vezetésére történő pályázat kiírását.

 

61/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a KF Selejtezési szabályzat, valamint a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának szabályozása című szabályzat módosítására vonatkozó írásos előterjesztést.

 

62/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola Tudományos és Művészeti Diákköreinek Szabályzatát az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

63/2004.(IX. 30.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a gazdasági főigazgató írásos előterjesztését a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától csereingatlanként kapott, Hetényegyházán 20498/4 helyrajzi szám alatt található ingatlan értékesítéséről.

 

64/2004. (X. 28.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 18 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a főiskolai rektor szóbeli előterjesztését a KF SZMSZ 18. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés jelen ülésen való hatályon kívül helyezésére vonatkozóan.

Az előterjesztés indoka: az oktatási miniszter jelenléte, valamint a készülő felsőoktatási törvény intézményi szintű véleményezése.

Eszerint a hivatkozott bekezdés alábbi mondata:

„…A nyilvánosság azt jelenti, hogy az üléseken a Főiskola bármely dolgozója, oktatója és hallgatója megjelenhet, de nem rendelkezik tanácskozási joggal….” a jelen ülésen nem alkalmazandó, mivel az intézményi szintű vélemény kialakítása érdekében minden megjelent rendelkezik tanácskozási joggal.

 

65-1/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal egyhangúan megerősítette a 2004. szeptember 30-i tanácsülésen hozott határozatokat.

 

65-2/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúan megerősítette a 2004. október 28-i rendkívüli tanácsülésen született határozatot.

 

66/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2003/2004-es tanévéről szóló, a Magyar Akkreditációs Bizottság számára készített jelentést.

 

67-1/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2003/2004. évi oktatásfejlesztési tervének értékelését tartalmazó írásos előterjesztést.

 

67-2/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2003/2004. évi oktatásfejlesztési tervének értékeléséhez szóban előterjesztett kiegészítést, az alábbiak szerint:   

Az oktatásfejlesztési tervben nem teljesült, vagy részlegesen teljesült pontokra vonatkozóan a minőségirányítási rendszer eljárásainak megfelelően projektlap készüljön.

 

68/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2004/2005. évi oktatásfejlesztési tervét az írásos előterjesztésnek megfelelően, az ülésen elhangzott, az előterjesztő által befogadott szóbeli módosítással, és az alábbi kiegészítéssel együtt:

Az oktatásfejlesztési tervben nem teljesült, vagy részlegesen teljesült pontokra vonatkozóan a minőségirányítási rendszer eljárásainak megfelelően projektlap készüljön.

 

69/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az óvodapedagógus alapszak képzési és kimeneti követelményeités ezzel kezdeményezi a szak létesítését.

 

70/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a tanító alapszak képzési és kimeneti követelményeit, és ezzel kezdeményezi a szak létesítését.

 

71/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a konduktor (tanító, óvodapedagógus szakirányokkal) alapszak képzési és kimeneti követelményeités ezzel kezdeményezi a szak létesítését.

 

72/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak képzési és kimeneti követelményeités ezzel kezdeményezi a szak létesítését.

 

73/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapszak képzési és kimeneti követelményeit, és ezzel kezdeményezi a szak létesítését.

 

74/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 14 igen szavazattal, 1 nem és 2 tartózkodás mellett, levette az ülés napirendjéről a Könyvtárhasználati szabályzat tárgyalását azzal, hogy ismét alakuljon meg a Főiskolai Könyvtárbizottság, és a szabályzat módosítását terjessze a Főiskolai Tanács elé.

 

75/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Felvételi szabályzat módosítását, az írásos előterjesztés szerint, az előterjesztő által befogadott formai korrekciókkal együtt.

 

76/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 17 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, az írásos előterjesztés szerint, a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Agrárökonómiai Tanszék nevének megváltoztatását. A Tanszék új neve: Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék.

 

77-1/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a kollégiumi rekonstrukciók PPP eljárással történő megvalósítása érdekében készült írásos előterjesztés 1. pontját 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, az alábbiak szerint fogadta el:

            1. A Főiskolai Tanács támogatja a Kecskeméti Főiskola jelentkezését a Tanítóképző Főiskolai Kar, valamint a Kertészeti Főiskolai Kar kollégiumának PPP konstrukcióban történő felújítására.

 

77-2/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Főiskolai Tanács a kollégiumi rekonstrukciók PPP eljárással történő megvalósítása érdekében készült írásos előterjesztés 2. pontját - az ülésen elhangzott és az előterjesztő által befogadott módosítással együtt - 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, az alábbiak szerint fogadta el:

            2. A Főiskolai Tanács jóváhagyja, hogy mindkét kollégium vonatkozásában egyszerűsített tervezői közbeszerzési pályázat kerüljön kiírásra, melynek költségei nem az érintett karokat terhelik.

 

78/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Főiskolai Tanács 16 igen szavazattal, egyhangúan támogatta – az írásos előterjesztésnek megfelelően - a Kecskeméti Főiskola és a Miskolci Egyetem között a felnőtt és a továbbképzések területén létrejövő együttműködési megállapodás megkötését.

 

79/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 16 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (Tanítói kompetencia tanároknak) indításáról szóló írásos előterjesztést.

 

80/2004. (XI. 11.) FT határozat

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 11 igen szavazattal – 3 ellenszavazat és 2 érvénytelen szavazat mellett – támogatta az Oktatási Közlöny 2004. évi 21. számában megjelent gazdasági főigazgató pályázati felhívásra beérkezett Molnár János pályázatát, és kezdeményezte a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 74. § (1) p) pontja alapján az oktatási miniszterhez való továbbítását.

 

 

 

Nánásiné dr. Tóth Éva
főtitkár

 

Dr. Sztachó-Pekáry István
főiskolai rektor

Főmenü