NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2009. ÉVI SZENÁTUSI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 2009. évi határozatai

1/2009. (II. 05.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az írásos előterjesztés szerint.

 

2/2009. (II. 05.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az idegen nyelvi képzés szervezeti kereteinek átalakításáról szóló előterjesztést, mely szerint a Modern Nyelvek Intézete március 1-jével kezdi meg működését, szervezeti kereteinek kialakítása – a megfelelő egyeztetések alapján – szeptember 1-jéig megtörténik.

 

3/2009. (II. 05.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Organogramjának az intézetek elnevezésére, valamint a Projektirányítási Tanács létrehozására vonatkozó módosítását, és az SZMSZ 1. sz. függelékének az intézetek felsorolására vonatkozó módosítását.

 

4/2009. (II. 05.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kertészmérnöki mesterképzési szak (MSc) indítására vonatkozó előterjesztést, ezzel támogatva a szak indítását a Kertészeti Főiskolai Karon.

 

5/2009. (II. 05.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a TÁMOP 4.2.3 pályázat önrészére vonatkozó előterjesztést.

 

6/2009. (II. 05.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztésben szereplő pályázatok beadását, az önrész biztosítását.

 

7/2009. (II. 05.) szenátusi határozat 

A Szenátus Dr. Horváth Ágnes főiskolai tanárt (Tanítóképző Főiskolai Kar) 17 igen szavazattal, egyhangúlag a Tudományos Tanács tagjává választotta.

 

8/2009. (II. 26.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a GAMF Karra kiírt és Prof. Dr. Belina Károly egyetemi tanár által beadott dékáni pályázatról a GAMF Kar Kari Tanácsa és a Főiskolai Humánpolitikai Bizottság véleményezési eljárását követően – az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

      a leadott szavazatok száma: 17, melyből az igen szavazatok száma 17.

 

9/2009. (II. 26.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézetébe kiírt docensi pályázattal kapcsolatban Dr. Kovács Lóránt főiskolai adjunktus pályázatát a 17 leadott, érvényes szavazatból 17 igen szavazattal támogatta.

 

10/2009. (II. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009. évi költségvetését (karok, szervezeti egységek költségvetési keretei) az írásos előterjesztés szerint.

 

11/2009. (II. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szervezetei és Működési szabályzat módosítását, ezzel összefüggésben a Munkáltatói jogok gyakorlásának szabályzata, valamint a Foglalkoztatási követelményrendszer módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

12-1/2009.(II.26.) határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta: 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató nyilatkozatának ismeretében – akként dönt, hogy kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 4312 hrsz.-ú, természetben Kecskemét, Őz u. 8. szám alatti ingatlan értékesítését, melynek értékbecslési összege: nettó 36.300 e Ft

 

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort, az értékesítés kezdeményezésével, valamint – a szükséges jognyilatkozatok rendelkezésre állását követően – az értékesítés lebonyolításával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, az értékesítési folyamatról történő folyamatos tájékoztatás mellett.

 

12-2/2009.(II.26.) határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta: 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató nyilatkozatának ismeretében – akként dönt, hogy kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21943 hrsz.-ú ingatlan értékesítését, melynek értékbecslési összege nettó 117.800 e Ft.

 

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort, az értékesítés kezdeményezésével, valamint – a szükséges jognyilatkozatok rendelkezésre állását követően – az értékesítés lebonyolításával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, az értékesítési folyamatról történő folyamatos tájékoztatás mellett.

 

12-3/2009.(II.26.) határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta: 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa – a Gazdasági Tanács támogató nyilatkozatának ismeretében – akként dönt, hogy kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21944 hrsz.-ú ingatlan értékesítését, melynek értékbecslési összege nettó 187.600 e Ft.

 

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort, az értékesítés kezdeményezésével, valamint – a szükséges jognyilatkozatok rendelkezésre állását követően – az értékesítés lebonyolításával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, az értékesítési folyamatról történő folyamatos tájékoztatás mellett.

 

13/2009. (II. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal támogatta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kara és Tanítóképző Főiskolai Kara által közösen indítandó médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzés (55 341 01 0010 55 02) képzési dokumentációját az írásos előterjesztés és a Kari Tanácsok határozata alapján, ezzel támogatta a képzés Kecskeméti Főiskolán történő indítását.

 

14/2009. (II. 26.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 16 támogató, 2 tartózkodó szavazattal felhatalmazza a Főiskola rektorát az előterjesztés alapján az Eötvös József Főiskola Baja, a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola egyesülésével létrejövő térségfejlesztő egyetem megalapítására irányuló előkészítő tárgyalások lefolytatására és a kormányzati álláspont kialakításához szükséges írásos dokumentáció előterjesztésére. Felkéri az intézmény rektorát, hogy a Szenátust és a Gazdasági Tanács tagjait a tárgyalások menetéről, eredményeiről folyamatosan tájékoztassa.

 

15/2009. (II. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 jelen lévő szavazati jogú tagja a GAMF Kar Kari Tanácsának javaslata alapján Címzetes Főiskolai Docensi címre 

-          Friedrich Józsefet 18 igen szavazattal

-          Gaál Józsefet 18 igen szavazattal

-          Gúth Ferencet 18 igen szavazattal

-          Rontó Lászlót 18 igen szavazattal

-          Szöllősi Bélát 18 igen szavazattal

-          Tóth Gyulánét 17 igen szavazattal támogatta.

 

16/2009. (II. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a 1 fő részére docensi 1 fő részére docensi pályázat kiírását a Kertészeti Főiskolai Kar Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézetébe.

 

17/2009. (II. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 jelenlévő szavazati jogú tagja 17 támogató szavazattal, egyhangúlag elfogadta a TÁMOP 4.1.2./A, „A Kertészeti Technológiák tananyagfejlesztése” c. pályázat önrészének összegét, melyet a Kertészeti Főiskolai Kar biztosít.

 

18/2009. (II.26.) Szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a jelenlévő 18 szavazati jogú tagja 18 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az alábbi szándéknyilatkozatot:

 

A Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.), az 1045/2008. (VII.14.) Korm. határozatban nevesített „Kreatív Innovációs Központ Kecskemét” projekt – továbbiakban: KIKK projekt – megvalósításával összefüggésben, az alábbi szándéknyilatkozatot teszi Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.), mint projektgazda felé. 

1)             A Kecskeméti Főiskola – figyelembe véve a KIKK projekttel érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó döntés elhúzódását –, a megvalósíthatósági tanulmány határidőre történő beadhatósága érdekében akként nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsnak, illetve a Kormánynak az önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó döntéséig, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentes használatába adja, a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő

-            kecskeméti 21887 hrsz.-ú, kivett (udvar épület) megnevezésű, 1,1892 ha területű,

-            kecskeméti 21888 hrsz.-ú, kivett (út) megnevezésű, 0,1458 ha területű,

-            kecskeméti 21889 hrsz.-ú, kivett (épület és udvar) megnevezésű, 1,3246 ha területű,

-            kecskeméti 21890 hrsz.-ú, kivett (út) megnevezésű, 0,1419 ha területű és

-            kecskeméti 21891 hrsz.-ú, kivett (4 épület és udvar) megnevezésű, 1,3443 ha területű

ingatlanokat, melyek összes alapterülete 4,1458 ha. 

2)             A Kecskeméti Főiskola kinyilvánítja szándékát, amennyiben az 1) pontban említett önkormányzati tulajdonszerzés meghiúsul, ugyanakkor a Kormány támogatja a KIKK projekt megvalósítását, úgy a Kecskeméti Főiskola haladéktalanul kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál, hogy a Magyar Állam tulajdonában maradó kecskeméti 21887, 21888, 21889, 21890 és 21891 hrsz.-ú ingatlanokra, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, 50 évi időtartamra, térítésmentes használati jogot biztosító szerződést köthessen, a KIKK projekt céljára. 

3.)     A szándéknyilatkozatban foglaltak (1. és 2. pont) kizárólag abban az esetben érvényesek, ha a megadott ingatlanokban, illetve területen a „Kreatív Innovációs Központ Kecskemét” projekt valósul meg.

 

19-1/2009. (II. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a TÁMOP 4.1.2/A Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre című, a Pécsi Tudományegyetemmel benyújtandó  pályázat 2 millió Ft. önrészét, melyet a GAMF Kar biztosít.

 

19-2/2009.(II.26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 18 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a TÁMOP 4.1.2./A Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre című, a Szegedi Tudományegyetemmel benyújtandó pályázat 2 millió Ft önrészét, melyet a GAMF Kar biztosít.

 

20/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Hallgatói követelményrendszer I. A felvételi eljárás rendje módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.


21/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Hallgatói követelményrendszer III. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítását.


22/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2007-2008. tanév oktatásfejlesztési terv végrehajtásának értékelését.


23/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009. évi oktatásfejlesztési tervét.


24/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2008. évi tudományos kutatás-fejlesztési terve végrehajtásának értékelését.


25/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009. évi tudományos kutatás-fejlesztési tervére vonatkozó előterjesztést.


26/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2008. évi Humánpolitikai terve végrehajtásának értékelését.


27/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009. évi Humánpolitikai tervére vonatkozó előterjesztést.


28/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2008. évi minőségirányítási terve végrehajtásának értékelését.


29/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009. évi minőségirányítási tervére vonatkozó előterjesztést.


30-1/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett adományozására jelöltek személyét az alábbi módon támogatta: 

-          14 érvényes szavazatból         Fazekas László (GAMFK) 13 igen,

Ádám Ferencné (TFK) 11 igen,

Dr. Smuta Attila (TFK) 10 igen,

Dr. Steklács János (TFK) 10 igen szavazat.

 

30-2/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem díj adományozására

Dr. Végvári Ferenc személyét (GAMF Kar) 15 leadott szavazatból 15 igen szavazattal,

Földesi Gabriella személyét (központi egységek) 15 leadott szavazatból 14 igen, 1 nem szavazattal

támogatta. 

 

30-3/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat

A Szenátus a Kecskeméti Főiskola Díszpolgára kitüntetést – a főiskola vezetése javaslatára - 15 igen szavazattal, egyhangúan Györgyi Károly, az ÉPINBER Kft. ügyvezető igazgatója részére adományozta.

 

30-4/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Címzetes főiskolai docens cím adományozására Dr. Kővári Lídia személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 14 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatta.

 

31/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat

A Szenátus jelenlévő 15 szavazati jogú tagja a Professor Emerita címre Dr. W. Mikó Magdolna személyét az alábbi módon támogatta: 

15 leadott szavazatból 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta.


32/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 14 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a Tananyagok házi kiadásának szabályzatát – az ülésen elhangzott és befogadott szóbeli kiegészítésekkel együtt – az előterjesztésnek megfelelően módosította.


33/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal elfogadta az Állami és főiskolai ünnepek rendjéről szóló szabályzat módosítását.


34/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések, és azok adományozásának ügyrendje szabályzatának módosítását azzal, hogy támogatta a központi egységek dolgozói esetében a kitüntetések előterjesztésének módosítását az alábbiak szerint:

„A központi szervezeti egységek dolgozói esetében a központi szervezeti egységek vezetőinek közös döntése alapján a főtitkár tesz javaslatot a Szenátusnak.”


35/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009. évi közbeszerzési tervét az ülésen elhangzott ész előterjesztő által befogadott módosításokkal együtt.


36/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tanítóképző Főiskolai Kar múzeumpedagógus pedagógiai szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítási dokumentációját, ezzel a továbbképzési szak indítását.


37/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Kecskeméti Főiskola között kötendő együttműködési megállapodás tervezetét az írásos előterjesztésnek megfelelően.


38/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat

1.)     Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 66. § kiegészítését az alábbi (13) bekezdéssel:

66. § (13) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a Főiskolán kiadmányozási joggal rendelkeznek az SzMSz 37. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkező személyek.

 

2.) A módosítás 2009. április 3-án lép hatályba.

Hiteles kivonat

a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatából

37.§

(1) A Főiskolán az alábbi magasabb vezetői megbízások adhatók ki:

a)                                     rektor

b)                 rektorhelyettes

c)                                     dékán

d)                                   gazdasági-műszaki főigazgató

e)                                     főtitkár

f)                  könyvtárigazgató

 

(2) A Főiskolán az alábbi vezetői megbízások adhatók ki:

a)                                    dékánhelyettes

b)                                   gazdasági főigazgató-helyettes

c)                                    műszaki főigazgató-helyettes

d)                                  intézetigazgató/tanszékvezető

e)                                    kollégiumigazgató

f)                  oktatási igazgató

g)                                   belső ellenőr

h)        felnőttképzési igazgató


39-1/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, kivett közterület megnevezésű, kecskeméti 10010 hrsz-ú, valamint a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő, kivett egyetem megnevezésű, kecskeméti 10009 hrsz-ú ingatlanokat érintő, a térség területrendezése miatti telekalakítási eljárásban, az E:365/2008 számú változási vázrajz szerint, a kecskeméti 10009 hrsz-ú ingatlanból 385 m2 terület, a kecskeméti 10010 hrsz-ú kivett közterületbe, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata javára, ingyenes önkormányzati tulajdonba adás jogcímén, átadásra kerüljön.

 

39-2/2009. (IV. 2.) szenátusi határozat 

A Szenátus 1) pont szerinti hozzájárulásának feltétele, hogy az ingatlanrész átadását a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsa – a felsőoktatási törvényben meghatározott aránnyal – szintén támogassa.


40/2009. (V. 28.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2008. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

41/2009. (V. 28.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Hallgatói követelményrendszer IV. Térítési és juttatási szabályzat módosítását a 2009/2010-es tanév kollégiumi térítési díjaira vonatkozóan.

 

42/2009. (V. 28.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola ingatlanértékesítésére vonatkozó előterjesztést az alábbiak szerint: 

Ssz.

Megnevezés

Hrsz

Művelési ág

Telek területe m2

Épület területe m2

Érték eFt

Megjegyzés

1

Komlósi féle lakás

6124/1

lakóház udvar + garázs

474

86

14 400

 

2

Szolgálati lakások

6124/2

lakóház udvar

801

250

30 100

 

3

Lakás

6124/3

lakóház udvar + gazd. ép.

839

92

14 500

 

4

"Kollégium"

6124/4

lakóház udvar

973

375

37 100

 

5

Magán út

6124/5

út

449

0

2 900

 

6

Hetényi telek

20498/4

beépítetlen ter

1225

0

4 500

Kisérlet volt

7

Miklóstelepi ingatlan

01625/2

gyep és szántó

8381

0

400

Bérbeadható

               
     

Összes becsült érték:

   

103 900

 

 

43/2009. (V. 28.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a saját erős beruházások áttekintésére, a források korrekciójára vonatkozó előterjesztést.

 

44/2009. (V. 28.) szenátusi határozat 

A Szenátus a főiskolai tanári pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint alakította ki véleményét: 

17 leadott, érvényes szavazatból 17 igen szavazattal támogatta Dr. Steklács János főiskolai tanári pályázatát.

 

45/2009. (V. 28.) szenátusi határozat 

A Szenátus a KFK Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézetébe kiírt intézetigazgatói pályázatra Dr. Németh Krisztina főiskolai docens pályázatát 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

 

46/2009. (V. 28.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés tanulói jogviszonyban három képzési helyen (Pécs, Budapest, Székesfehérvár) történő indítását.

 

47/2009. (V. 28.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Tanítóképző Főiskolai Kar Humán Tudományok Intézetébe 1 fő részére főiskolai docensi pályázat kiírását.

 

48/2009. (VI. 18.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 18 jelen lévő szavazati jogú tagja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményének ismeretében az alábbiak szerint alakította ki véleményét az egyetemi tanári pályázatokkal, a pályázók egyetemi tanári kinevezésével kapcsolatban: 

     Dr. Bercsei Tibor főiskolai tanárt (GAMF Kar Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézet) a 18 leadott, érvényes szavazatból 18 igen szavazattal, 

     Dr. Vajnai Tibor főiskolai tanárt (GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézet) a 18 leadott, érvényes szavazatból 18 igen szavazattal támogatja.

 

49/2009. (VI. 18.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Magyar Állam tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésében lévő kecskeméti 4312, 21943 és 21944 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokat 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint bírálta el: 

1.)                  A Szenátus, a kecskeméti 4312 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázaton

-          a Kecskeméti Református Egyházközség ajánlatát – mivel az nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek – érvénytelennek és erre tekintettel

-          a pályázati eljárást – érvényes ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. 

A Szenátus fenntartja a kecskeméti 4312 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó szándékát és felhatalmazza a rektort új pályázat kiírására. 

2.)                  A Szenátus, a kecskeméti 21943 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja.

A Szenátus fenntartja a kecskeméti 21943 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó szándékát és felhatalmazza a rektort új pályázat kiírására. 

3.)                  A Szenátus, a kecskeméti 21944 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot – érvényes ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítja.

A Szenátus fenntartja a kecskeméti 21944 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó szándékát és felhatalmazza a rektort új pályázat kiírására.

 

50/2009. (VI. 25.) szenátusi határozat 

A Szenátus 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói követelményrendszer I. Felvételi szabályzat módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

51/2009. (VI. 25.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a Dél-alföldi Lovas Klaszterben.

 

52/2009. (VI. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a tudományos rektorhelyettesi pályázatra Prof. Dr. Ferencz Árpád főiskolai tanár által beadott pályázatról a Főiskolai Humánpolitikai Bizottság véleményezési eljárását követően � az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

a leadott, érvényes szavazatok száma: 15, melyből az igen szavazatok száma 15.

 

53-1/2009. (VI. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a GAMF Karra kiírt és Dr. Kovács Lóránt főiskolai docens által beadott tudományos dékánhelyettesi pályázatról a GAMF Kar Kari Tanácsa és a Főiskolai Humánpolitikai Bizottság véleményezési eljárását követően az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

a leadott, érvényes szavazatok száma: 15, melyből az igen szavazatok száma 15.

 

53-2/2009. (VI. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a GAMF Karra kiírt és Dr. Kovács Beatrix főiskolai docens által beadott oktatási dékánhelyettesi pályázatról a GAMF Kar Kari Tanácsa és a Főiskolai Humánpolitikai Bizottság véleményezési eljárását követően az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

a leadott, érvényes szavazatok száma: 15, melyből az igen szavazatok száma 14.

 

54/2009. (VI. 25.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Kertészeti Főiskolai Kar Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézetébe kiírt docensi pályázattal kapcsolatban Dr. Nótári Márta főiskolai adjunktus pályázatát a 15 leadott, érvényes szavazatból 14 igen szavazattal támogatta.

 

55/2009. (VI. 25.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 jelen lévő szavazati jogú tagja - a Karok javaslata alapján - a Professor Emeritus/Emerita címhez járó juttatásról - 2098. szeptember 1-jétől 2010. augusztus 31-ig terjedő időtartamra vonatkozóan - az alábbi döntést hozta:

Dr. Szabó András (GAMF Kar) 15 érvényes szavazatból 15 igen;

Prof. Dr. Cserni Imre (Kertészeti Főiskolai Kar) 14 érvényes szavazatból 14 igen,

Dr. W. Mikó Magdolna (Tanítóképző Főiskolai Kar) 14 érvényes szavazatból 14 igen.

 

56/2009. (VII. 23.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan a Köztársasági Ösztöndíj adományozása érdekében az oktatási és kulturális miniszterhez benyújtandó, a Kecskeméti Főiskola által összeállított intézményi rangsort, az alábbiak szerint:

 

  

57/2009. (VII. 23.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola SZMSZ-ének  módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően, ezzel együtt a Munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat 1. sz. mellékletének a rektorhelyettesi és dékáni megbízások ismételhetőségére vonatkozó rendelkezés módosítását.

 

58/2009. (VII. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda alapító okiratának 2010. január 1-től érvényes módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

59/2009. (VII. 23.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a TIOP 1.3.1. pályázat közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

60/2009. (VII. 23.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a TÁMOP 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok című pályázat konzorciumában.

 

61-1/2009. (VII. 23.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Tanítóképző Főiskolai Kar Humán Tudományok Intézetébe kiírt, Dr. Steklács János főiskolai docens által beadott intézetigazgatói pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint alakította ki véleményét: 

16 leadott, érvényes szavazatból 16 igen szavazattal támogatta Dr. Steklács János főiskolai docens pályázatát.

 

61-2/2009.(VII. 23.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Tanítóképző Főiskolai Kar Modern Nyelvek Intézetébe kiírt, Dr. Ujlakyné dr. Szűcs Éva főiskolai docens által beadott intézetigazgatói pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint alakította ki véleményét: 

16 leadott, érvényes szavazatból 16 igen szavazattal támogatta Dr. Ujlakyné dr. Szűcs Éva főiskolai docens pályázatát.

 

62/2009. (VII. 23.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 16 jelen lévő szavazati jogú tagja a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 1. sz. melléklet 4.§ (1) bek.-nek a) pontjában meghatározott „Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt” kitüntetésre javasolta

Dr. Szabó András prof. emeritust (GAMF Kar)

16 leadott érvényes szavazatból 16 igen szavazattal.

 

63/2009. (IX. 10.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében – a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsának egyetértő határozatának ismeretében – támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét az Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.) megalapításában, egyben felhatalmazta a rektort a társasági szerződés aláírására.

  

64/2009. (IX. 10.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a TÁMOP 4.2.1-08/1-2008-0002 pályázat önrészének összegét, melyet a GAMF Kar biztosít.

  

65/2009. (IX. 24.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a 2010-es évre egyetemi és főiskolai tanári pályázatok kiírását az alábbiak szerint: 

-          a  GAMF Karon a Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézetbe 1 fő, a Kalmár Sándor Informatikai Intézetbe 1 fő, a Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézetbe 1 fő részére  főiskolai tanári,

-           a GAMF Karon a Fém- és Műanyagfeldolgozó Intézetbe 1 fő részére egyetemi tanári,

-          a Kertészeti Főiskolai Karon a Környezettudományi Intézetbe 1 fő részére főiskolai tanári,

-           a Tanítóképző Főiskolai Karon a Modern Nyelvek Intézetébe 1 fő részére főiskolai tanári

pályázatok kiírását. 

 

66/2009. (IX. 24.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta docensi pályázat kiírását

-          1 fő részére a TFK Humán Tudományok Intézetébe,

-          1 fő részére a TFK Környezeti és Testi Nevelési Intézetbe,

-          1 fő részére a GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézet Informatikai Szakcsoportjába. 

 

67/2009. (IX. 24.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a Tanítóképző Főiskolai Kar Humán Tudományok Intézetébe kiírt docensi pályázattal kapcsolatban Dr. Bárdos József tudományos munkatárs pályázatát a 17 leadott érvényes szavazatból 17 igen szavazattal támogatta. 

 

68-1/2009. (IX. 24.) szenátusi határozat 

a.)    A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21917 hrsz.-ú, természetben Kecskemét, Homokbányán található ingatlan értékesítését.  

b.)    A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort, az értékesítés kezdeményezésével, valamint – a szükséges jognyilatkozatok rendelkezésre állását követően – az értékesítés lebonyolításával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, az értékesítési folyamatról történő folyamatos tájékoztatás mellett. 

c.)    A Szenátus döntésének feltétele, hogy az ingatlanértékesítést a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsa a felsőoktatási törvényben meghatározott aránnyal szintén támogassa. 

 

68-2/2009. (IX. 24.) határozat 

a.) A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként dönt, hogy kezdeményezi a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő kecskeméti 21918 hrsz.-ú, természetben Kecskemét Homokbányán található ingatlan értékesítését.  

b.) A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort, az értékesítés kezdeményezésével, valamint – a szükséges jognyilatkozatok rendelkezésre állását követően – az értékesítés lebonyolításával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, az értékesítési folyamatról történő folyamatos tájékoztatás mellett. 

c.) A Szenátus döntésének feltétele, hogy az ingatlanértékesítést a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsa a felsőoktatási törvényben meghatározott aránnyal szintén támogassa. 

 

69/2009. (IX. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal elfogadta a szőlőtermesztő és borász menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket, egyhangúlag támogatva ezzel a szakirányú továbbképzési szak indítását a Kertészeti Főiskolai Karon.

 

70/2009. (IX. 24.) szenátusi határozat

A Szenátus 17 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola 2009/2010-es  tanévének rendezvénytervét az alábbiak szerint:

 

 

Ünnepség

 

A rendezvény szervezője

 

Központi tanévnyitó ünnepség

(szeptember 7. 11.00 óra)

 

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(központi ünnepség)

 

Október 23-i ünnepség

 

GAMF Kar

 

Tudomány Napja (november 5.)

AGTEDU konferencia

 

Tanítóképző Főiskolai Kar

 

Magyar Kultúra Napja (2010. január)

 

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(központi ünnepség)

 

Főiskolai Bál (2010. február)

 

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(központi ünnepség)

 

Diplomaátadó Ünnepség (2010. február 27.)

 

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(központi ünnepség)

 

Március 15-i ünnepség

 

Kertészeti Főiskolai Kar

 

Pedagógus Nap

(2010. június 3. 10.30 óra)

 

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(központi ünnepség)

 

Diplomaátadó Tanévzáró ünnepség

(2010. július 3.)

 

Főiskolai Rendezvény-előkészítő Bizottság

(központi ünnepség)

 

71/2009. (IX. 24.) szenátusi határozat 

A Szenátus 17 igen szavazattal támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a TÁMOP 5.4.4. C pályázat benyújtása érdekében létrejövő konzorciumban.


72/2009. (XI. 19.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 12 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett – a Gazdasági Tanács véleményének ismeretében – nem emel kifogást az ellen, hogy a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő, Kecskemét belterületi 21922 hrsz.-ú, 7106 m2 nagyságú, kivett út megnevezésű és a Kecskemét belterületi 21956 hrsz.-ú, 1 ha 428 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű, állami feladatellátást közvetlenül nem szolgáló ingatlanok, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata javára, a 269/2009. (VI. 25.) KH számú határozatban foglalt célok érdekében, ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra kerüljenek. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként határoz, amennyiben a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás mellett dönt, úgy erre az esetre vagyonkezelői jogáról lemond és a Magyar Állammal szemben további követelést nem támaszt az ingatlanok vonatkozásában. 

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort az önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.

 

73/2009. (XI. 19.) szenátusi határozat

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal, a kecskeméti 21944 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázaton 

-          a Hajma–Épex Kft. (6075 Páhi, I. körzet tanya 15.) ajánlatát – mivel az nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek – érvénytelennek nyilvánítja, 

-          a WERITEX Kft. (6000 Kecskemét, Katona J. u. 1.) 187.450.000.- Ft, azaz Száznyolcvanhétmillió-négyszázötvenezer forint nettó vételáron és a szerződéskötéstől számított 59 napos fizetési határidővel tett ajánlatát érvényesnek és nyertesnek nyilvánítja, 

-          a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort az értékesítéssel kapcsolatos további jognyilatkozatok megtételére, ideértve a szerződéskötést, valamint – a vételár teljes megfizetése esetén – a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájárulást is.

 

74/2009. (XI. 19.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal, a kecskeméti 21943 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázaton 

-          a Hajma–Épex Kft. (6075 Páhi, I. körzet tanya 15.) ajánlatát – mivel az nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek – érvénytelennek nyilvánítja, 

-          érvényes ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

75/2009. (XI. 19.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 15 igen szavazattal a kecskeméti 4312 hrsz.-ú, természetben Kecskemét, Őz u. 8. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázaton 

-          a Hajma–Épex Kft. (6075 Páhi, I. körzet tanya 15.) ajánlatát – mivel az nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek – érvénytelennek nyilvánítja, 

-          Rakiás Csaba egyéni vállalkozó (6000 Kecskemét, Berek u. 2-4.) 32.100.000.- Ft, azaz Harminckettőmillió-egyszázezer forint nettó vételáron és a szerződéskötéstől számított 45 napos fizetési határidővel tett ajánlatát érvényesnek és nyertesnek nyilvánítja, 

-          a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort az értékesítéssel kapcsolatos további jognyilatkozatok megtételére, ideértve a szerződéskötést, valamint – a vételár teljes megfizetése esetén – a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájárulást is.

  

76/2009. (XI. 19.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett – a Gazdasági Tanács véleményének ismeretében – nem emel kifogást az ellen, hogy a Kecskeméti Főiskola 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő, Kecskemét belterületi 10009 hrsz.-ú 9 ha 1288 m2 területű, kivett egyetem megnevezésű ingatlanból 385 m2, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata javára, az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló Kecskemét belterületi 10010 hrsz.-ú ingatlanhoz történő csatolással, a jogerős telekalakítási határozat és záradékolt vázrajz alapján, a 267/2009. (VI. 25.) KH számú határozatában foglalt cél érdekében, ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra kerüljön. 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa akként határoz, amennyiben a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás mellet dönt, úgy erre az esetre vagyonkezelői jogáról lemond és a Magyar Állammal szemben további követelést nem támaszt az ingatlan vonatkozásában. 

A Szenátus felhatalmazza Dr. Danyi József rektort az önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.

 

77/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Kecskeméti Főiskola Szenátusának 16 jelen lévő szavazati jogú tagja az Oktatási és Kulturális Közlönyben meghirdetett gazdasági-műszaki főigazgatói pályázati felhívásra érkezett pályázatok véleményezését titkos, rangsorolásos szavazási eljárásban az alábbiakban alakította ki: 

      Posch Ferencné pályázatát 2 igen szavazattal,

      Molnár János pályázatát 15 igen szavazattal támogatta.

  

78/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag a Tudományos Tanács elnökévé Dr. Klebniczki József főiskolai tanárt, tagjává Dr. Nótári Márta főiskolai docenst választotta meg.

 

79/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a TÁMOP 4.1.1 pályázat keretében létrejövő Karrier Tanácsadó és Hallgatói Szolgáltató Központ, mint központi egység létrehozását az előterjesztésben szereplő szervezeti felépítéssel, az abban  megfogalmazott feladatok ellátására.

 

80/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az SzMSz, a Munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat, valamint az Organogram módosítását a Karrier Tanácsadó és Hallgatói Szolgáltató Központ létrehozásával összefüggésben, 2010. január 1-jei hatállyal. 

 

81/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal elfogadta a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

82-1/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az anyagtechnológus szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket, támogatva egyúttal a szakirányú továbbképzési szak indítását a GAMF Karon.

 

82-2/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a műszaki minőségirányítási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket, támogatva egyúttal a szakirányú továbbképzési szak indítását a GAMF Karon.

 

82-3/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a menedzser szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket, támogatva egyúttal a szakirányú továbbképzési szak indítását a GAMF Karon.

 

82-4/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a nyelv- és beszédfejlesztő területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket, támogatva egyúttal a szakirányú továbbképzési szak indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

  

82-5/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítőszakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket, támogatva egyúttal a szakirányú továbbképzési szak indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

 

82-6/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket, támogatva egyúttal a szakirányú továbbképzési szak indítását a Tanítóképző Főiskolai Karon.

 

83-1/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus 15 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett elfogadta a műszaki minőségirányítási szakember szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket, támogatva egyúttal a szakirányú továbbképzési szak indítását a GAMF Karon.

 

83-2/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a menedzser szakspecialista szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó képzési és kimeneti követelményeket, támogatva egyúttal a szakirányú továbbképzési szak indítását a GAMF Karon.

 

84/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a kertészmérnök BSc szak tantervének módosítását a zöldfelület-gazdálkodási szakirány indítására vonatkozó képzési dokumentáció elfogadásával, egyúttal a szakirány indítását a Kertészeti Főiskolai Karon.

 

85-1/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a gépészmérnök BSc szak tantervének módosítását az anyagtechnológiai és minőségügyi szakirány indítására vonatkozó képzési dokumentáció elfogadásával, egyúttal a szakirány indítását a GAMF Karon.

 

85-2/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a gépészmérnök BSc szak tantervének módosítását a termékfejlesztő szakirány indítására vonatkozó képzési dokumentáció elfogadásával, egyúttal a szakirány indítását a GAMF Karon.

  

85-3/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a gépészmérnök BSc szak tantervének módosítását a járműgyártó szakirány indítására vonatkozó képzési dokumentáció elfogadásával, egyúttal a szakirány indítását a GAMF Karon.

 

86/2009. (XI. 26.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal támogatta a Kecskeméti Főiskola részvételét a Szerb-Magyar IPA határon átnyúló fejlesztéseket támogató pályázat benyújtása érdekében létrejövő konzorciumban. Az önrészt a Kertészeti  Főiskolai Kar biztosítja.

 

87/2009. (XII. 17.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Kecskeméti Főiskola Aranygyűrűje kitüntetést odaítélő ad hoc bizottság összetételére vonatkozó szóbeli javaslatot, mely szerint a bizottság tagjai: a Rektor, a karok dékánjai és a gazdasági-műszaki főigazgató.

 

88/2009. (XII. 17.) szenátusi határozat

A Szenátus 16 jelen lévő szavazati jogú tagja a GAMF Kar Kari Tanácsának javaslata alapján

Címzetes Főiskolai Tanári címre 

-          Dr. Finta Ferencet 16 igen szavazattal

Címzetes Főiskolai Docensi címre

-          Dr. Adorján Mihályt 15 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett,

-          Barát Róbertet 16 igen szavazattal

támogatta.

 

89/2009. (XII. 17.) szenátusi határozat

A Szenátus Dr. Pap-Szigeti Róbert főiskolai adjunktus által benyújtott főiskolai docensi pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint alakította ki véleményét:

16 leadott, érvényes szavazatból 16 igen szavazattal támogatta a pályázót.

 

90/2009. (XII. 17.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjéről szóló szabályzat módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően.

 

91/2009. (XII. 17.) szenátusi határozat 

A Szenátus 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola Minőségfejlesztési programját az előterjesztésnek megfelelően.

 

92/2009. (XII. 17.) szenátusi határozat 

A Szenátus 16 igen szavazattal támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft. között létrejövő együttműködési megállapodást az elterjesztésnek megfelelően.

Főmenü