NEUMANN JÁNOS EGYETEM - DOKUMENTUMOK

2015. ÉVI GAMF KARI HATÁROZATOK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2015. évi határozatai

1/2015.(II.19.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal a szóban előterjesztett módosító javaslat alapján elfogadta, hogy a Kari Tanácsülés napirendjei a meghívóhoz képest az alábbiakban változzanak, illetve kerüljenek megtárgyalásra:

 

A 9. napirendi pont – Javaslat állami és főiskolai kitüntetések adományozására – előterjesztés hiányában törlésre kerül, az 5. és 6. napirendi pontok előterjesztője – Dr. Johanyák Zsolt Csaba mb. tudományos dékánhelyettes távollétében – Dr. Kovács Lóránt dékán lesz.


2/2015.(II.19.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2014. évi humánpolitikai terve teljesülésének értékelését.

 

3/2015.(II.19.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2015. évi humánpolitikai tervét.

 

4/2015. (II. 19.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2014. évi oktatásfejlesztési terve teljesülésének értékelését.

 

5/2015. (II. 19.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2015. évi oktatásfejlesztési tervét.


6/2015. (II. 19.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2014. évi tudományos kutatásfejlesztési terve teljesülésének értékelését.


7/2015. (II. 19.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal elfogadta a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 2015. évi tudományos kutatásfejlesztési tervét.

 

8/2015. (II. 19.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal támogatta főiskolai tanári pályázat kiírását 2 fő részére, a KF GAMF Kar Informatika Tanszékére.

 

9/2015. (II. 19.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal egyetértett azzal, hogy a záróvizsga bizottsági elnökök névsora egészüljön ki az alábbi két fővel:

 

Nagy Sándor senior cyber risk menedzser – KBC Global Services Magyarországi Fióktelepe, Budapest

Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető – Bácsvíz Zrt., Kecskemét

 

10/2015.(III. 12.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 12 igen, 2 nem szavazat mellett egyetértett azzal, hogy a szakdolgozat-készítést szabályozó dékáni utasítás 1.2. pontja szerinti szakdolgozati témajavaslat leadási határideje a regisztrációs hét utáni 6. hét első munkanapja legyen.

 

11/2015.(III. 12.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal elfogadta a szakdolgozat-készítést szabályozó dékáni utasítást, a szóban elhangzott és befogadott javaslatokkal együtt.

 

12/2015. (III. 12.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa Dr. Vajnai Tibor  egyetemi tanárnak a  KF GAMF Kar Informatika Tanszék tanszékvezetői megbízatására benyújtott pályázatát 13 igen szavazattal támogatja.

 

13/2015.(III. 26.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 0 igen, 12 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat, Szervezeti és Működési Rendjének 8. változat-tervezetét.

 

14/2015.(III. 31.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy az akkreditált laboratórium munkáltatói jogköre a GAMF Karhoz, annak dékánjához kerüljön.

 

15/2015. (III. 31.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat, Szervezeti és Működési Rend 8. változatához egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi módosító javaslatokat teszi:

 

 A felsőoktatási intézményeket a fenntartó azzal a szándékkal hozta létre, hogy azok az oktatást, kutatást és innovációt szolgálják. Ezt a funkciót elsődleges módon az oktatók-kutatók töltik be, a nemoktatók közvetett módon, szolgáltatások biztosításával dolgoznak a zavartalan működés érdekében. Ez az alapelv hatja át az Ftv-t, és véleményünk szerint ezt kellene tükröznie a szervezetnek és az SZMR-nek is.

A Főiskola szervezetében a karok végzik az oktatási-kutatási alapfeladatot, amelyhez erőforrásokra van szükség (pénzügyi források, személyzet, infrastruktúra, szolgáltatások). Ezeknek a bősége vagy hiánya meghatározza az elvégezhető feladatokat, kitűzhető reális célokat. Ezért kulcskérdés, hogy a rektor és kancellár hogyan működik együtt, hogyan valósul meg az a fenntartói elképzelés, miszerint a rektor irányítja az oktatási-kutatási tevékenységet, felel ezen területek stratégiai fejlesztéséért, a kancellár pedig biztosítja az ezen célokat szolgáló szervezetrészt és a szükséges forrásokat.

Meglátásunk szerint a jelenlegi SZMR változat nem ezen logikára épül, ezért átdolgozásra szorul.

 

Konkrét javaslatok:

 1. 1.      A jelenlegi Ftv létrehozott egy duális intézményirányítási rendszert, ennek a leképzését valósítja meg az SZMR. A rendszer működőképessége azon múlik, hogy a kettős intézményvezetés milyen hatékonyan tud együttműködni. Úgy gondoljuk, hogy ezt nem elég megállapítani az SZMR-ben, mert ez nézeteltérések esetén nem hoz megoldást. Minimális biztosítékként javasoljuk az SZMR-ben leszögezni, hogy amennyiben a kancellár az Ftv biztosította jogával élve nem ért egyet egy rektori döntéssel, akkor ezt érdembeli indoklással tegye meg.
 2. 2.      Nemoktatói oldalon a tervezet szerint a vezetői szintek száma kettővel nő a jelenlegihez képest. Az organogramból is látszik, hogy az ábra által elfoglalt területek mintegy 4/5 részét a nemoktatókból álló szervezeti egységek teszik ki. Továbbá a jelenlegihez képest legalább 4 új vezetői státusz jelenik meg a nemoktatói oldalon. Mi indokolja ezt? Forráshiányos állapotban nem értünk egyet a szervezet ilyen mértékű növelésével, továbbá a várható többletfeladatok (3 éves távlatban egy új kar) sem indokolják ezt. Eddigi intézményünket ért kritikák jelentős eleme volt az, hogy túlburjánzik a nemoktatói létszám az oktatóihoz képest – jelenleg 33,5% az oktatók aránya (a gyakorló óvoda és iskola figyelmen kívül hagyásával). Nem látjuk a fedezetet a megnövekedő adminisztratív apparátus működési költségeinek fedezésére. Ez a tény még akkor is aggasztó, ha a források biztosítását az NFtv a kancellár feladatául rója ki, hiszen a felsőoktatási stratégia leszögezi, hogy 2020-ig a fenntartó nem fog tudni magasabb finanszírozási mértéket biztosítani, következésképp a megnövekvő adminisztratív költségekre egyetlen lehetőségnek a belső átcsoportosítás látszik.
  1. a.         Javasoljuk a nemoktatói egységek hatékonyságát belső átszervezéssel növelni, nem pedig az apparátus méretének drasztikus növelésével.
  2. b.         Javasoljuk, hogy az organogramban és az SZMR szövegében is legyen egyértelmű, milyen beosztások jelentenek Kjt szerinti vezetői pozíciókat. Ezen pozíciók száma ne legyen több a jelenleginél.
  3. c.         Javasoljuk, hogy készüljön költségbecslés a jelenlegi változat működtetéséhez szükséges többletforrás mértékéről.
 3. 3.      Hivatkozva a bevezetőben taglalt alapelvre – miszerint az oktatói-kutatói feladatokat kell elsődlegesnek tekinteni, a nemoktatói oldal pedig szolgáltatásokkal segíti ezt a tevékenységet –, javasoljuk, hogy a tervezett Kancellári Humánpolitikai Bizottság és a Rektori Humánpolitikai Bizottság helyett egyetlen Humánpolitikai Bizottság működjön – a jelenlegi összetétellel. Ellenkező esetben kizárjuk annak a lehetőségét, hogy az oktatói oldal véleményt nyilvánítson a nemoktatói oldal személyi ügyeiben.
 4. 4.      A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje, ezeknek leosztása nem világos. Az NFtv és a jelenlegi SZMR tervezet is deklarálja, hogy a munkáltatói jog milyen esetekben illeti a rektort, milyen esetekben a kancellárt, és ugyanakkor azt is, hogy ezen munkáltatói jog delegálható. Az NFtv 2. sz. mellékletének II. pontja értelmében a munkáltatói jog delegálásának a rendjét az SZMR-nek tartalmaznia kell, (javasoljuk tehát, hogy ez ne külön utasításban legyen előrevetítve). Javasoljuk, hogy a munkáltatói jogkör leosztása – a jelenleg hatályos SZMR szövegezésének megfelelően – tételesen legyen deklarálva.  A munkáltatói jog leadása konkrétan, egységenként (vagy egység-típusonként) legyen benne az SZMR-ben! Szövegjavaslatunk ezen határozat mellékletében található. Szövegjavaslatunk figyelembevétele esetén szükségetlenné válik a körülményes és kellően nem tisztázott vezetési típusok használata a szövegben, elkerülhetők a több személy vezetésével működő egységek.

Bár a melléklet szerinti szövegjavaslat a munkáltatói jogkör delegálásának definiálásán keresztül egyértelművé teszi a szervezeti felépítést is, fontossága miatt ezeket az alábbi pontokban külön is kiemeljük:

 1. a.      Javasoljuk, hogy az oktatást támogató egységek – Felnőttképzési Koordináló Központ, Oktatási Iroda – és a Hallgatói Szolgáltató Központ munkáltatói joga az általános rektorhelyetteshez legyen delegálva.
 2. b.      Javasoljuk a Tudósház és a Külügyi csoport munkáltatói jogát a tudományos rektorhelyettesnek delegálni.
 3. c.       Javasoljuk a Rektori Hivatal mukáltatói jogát a rektornak átadni. Az SZMR tervezet így fogalmaz: „A Rektori Hivatal a Jogi és Igazgatási Iroda igazgatási, funkcionális nem oktatási szervezeti egysége, melyet a kancellár irányít, a rektorral szakmailag együttműködve kancellár-helyettes vezet.” – Véleményünk szerint ugyanúgy, ahogy a Dékáni Hivatalt a dékánnak, úgy a Rektori Hivatalt a rektornak kell vezetni és munkáltatni. 
 4. d.      Javasoljuk, hogy a kari személyzet (tanszéki mérnökök, műszaki ügyintézők, szakmunkások, adminisztrátorok) munkáltatói joga kerüljön a dékánokhoz, hiszen ezek a személyek közvetlenül a kari oktatói/kutatói munkát segítik.
 5. e.       Javasoljuk, hogy a Dékáni Hivatal állományának munkáltatói joga a dékánhoz legyen delegálva. A Dékáni Hivatal felé a dékánnak feladatosztási és ellenőrzési szerepkörrel kell rendelkeznie a hatékony munkavégzés érdekében. 
 6. f.           Javasoljuk, hogy a Duális Módszertani Központ munkáltatói joga a GAMF dékánjához legyen delegálva, mivel a duális hallgatóknak jelenleg 100%-a, de a későbbiekben is nagy többsége várhatóan ezen a karon fog tanulni.
 7. g.      A korábbi egyeztetéseknek megfelelően javasoljuk, hogy Informatikai Rendszergazda és Oktatástechnikai Csoport néven egy csoportba szervezzük az IT üzemeltetéssel és oktatástechnikai üzemeltetéssel foglalkozó személyeket (jelenlegi IHCS, IROCS, kari rendszergazdák). Javasoljuk, hogy az így létrejövő IROCS a GAMF szervezetéhez kerüljön, mivel itt áll rendelkezésre a tevékenység vezetéséhez szükséges szakmai kompetencia. A munkáltatói jog a GAMF dékánjához kerüljön.
 8. 5.      A szakmai tevékenységet folytató akkreditált laboratóriumoknak a NAT előírásai szerint az MSZ En ISO/IEC 17025:2005 szabványnak megfelelően kell működni. A GAMF Karon az Anyagvizsgáló és Méréstechnikai Laboratórium rendelkezik NAT akkreditációval. Mivel ez az egység K+F (szakmai) szolgáltatást végez, kari szervezeti egységként javasoljuk működtetni, az eddigieknek megfelelően. A NAT előírások alapján javasoljuk az organogramban a „laboratóriumok” nevű szervezeti egység törlését. Az SZMR-ben javasoljuk a „laboratóriumok” szóhasználat helyett az „akkreditált laboratórium” elnevezést, mivel a Főiskolán számtalan oktatási-kutatási célú laboratórium működik tanszéki kereteken belül. A konkrét szövegjavaslatunk a mellékletben található. 
 9. 6.      Az organogram tükrözze a munkáltatói jogkör leosztásának a rendjét, és legyenek megjelölve a Kjt szerinti vezetői pozíciók (hasonlóan a jelenlegi organogramhoz).
 10. 7.      Az organogramon legyen föltüntetve a hallgatói képviselet, és az érdekképviseleti testületek.
 11. 8.      A Tudományos Tanács által felkért szaklétesítési/szakindítási pályázatokat véleményező három fős ad hoc bizottság tagjai tudományos fokozattal rendelkező vezető oktatók legyenek (ne csak egyetemi vagy főiskolai tanárok), ugyanis a főiskola korlátozott oktatói állományán belül kevés az egyetemi/főiskolai tanár. A benyújtandó szaklétesítési/szakindítási pályázatokban a szak- és szakirányfelelősök egyetemi/főiskolai tanárok - akik nem lehetnek független tagjai a véleményező bizottságnak is. Ha az eredeti szöveg megmarad, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy a véleményező bizottságnak nem lesz olyan tagja, aki szakmailag kompetens.
 12. 9.      Javasoljuk, hogy a Kancellári Vezetői Értekezletnek legyen tagja a rektor, éppúgy, ahogy a Rektori Vezetői Értekezletnek is tagja a kancellár. Alternatív javaslatunk egy közös rektori-kancellári vezetői értekezlet.

 

Mellékletek

Szövegjavaslat a munkáltatói jogkör delegálására vonatkozóan

(1)   A munkáltatói jogkört – a jogszabályokban tételesen meghatározott eseteket, valamint a (2) – (5) bekezdés szerint átruházott munkáltatói jogkört kivéve – a rektor és a kancellár  gyakorolja.

(2)   Az oktatói, kutatói munkakörök tekintetében a közalkalmazotti jogviszony létesítése és annak megszüntetése, valamint a vezetői megbízás kivételével, a rektortól átruházott munkáltatói jogkört gyakorolnak az alábbi vezetők:

a)      a dékán a kar oktatói, kutatói vonatkozásában, kivéve az (5) bekezdésben meghatározott jogköröket,

b)      ..................

(3)   A nem oktatói munkakörök tekintetében a közalkalmazotti jogviszony létesítése és annak megszüntetése, valamint a vezetői megbízás kivételével, a kancellártól átruházott munkáltatói jogkört gyakorolnak az alábbi vezetők:

a)      az általános rektor-helyettes az Oktatási Iroda, a Felnőttképzési Koordináló Központ és a Hallgatói Szolgáltató Központ, vonatkozásában, kivéve a (5) bekezdésben meghatározott jogköröket,

b)      a tudományos rektor-helyettes a Tudósház, a Külügyi Csoport vonatkozásában, kivéve a (5) bekezdésben meghatározott jogköröket,

c)      a dékán a kar nem oktatói munkakörben foglalkoztatottainak vonatkozásában, kivéve a (5) bekezdésben meghatározott jogköröket,

d)      a dékán a dékáni hivatal, és a kar szervezetéhez tartozó tudásközpontok vonatkozásában,

e)      a GAMF Kar dékánja az Informatikai Rendszergazda és Oktatástechnikai Csoport[1], valamint a Duális Képző Központ munkatársai vonatkozásában,

f)        ........................

(4)   A (2) és (3) bekezdése szerinti vezetők munkáltatói joga különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogkörök gyakorlására terjed ki:

a)      kinevezés módosítása,

b)      kiküldetés, kirendelés,

c)      anyagi ösztönzés megállapítása és megvonása,

d)      további foglalkoztatási jogviszony létesítésének engedélyezése, megtiltása,

e)      fizetés nélküli szabadság engedélyezése,

f)        alkotói szabadság kiadása,

g)      az (5) bekezdés szerinti jogkörök gyakorlása, kivéve ha a (2) bekezdés a) - e) pontjai ezzel ellentétesen rendelkeznek.

(5)   A tanszékvezető, intézetigazgató, oktatási igazgató, Hallgatói Szolgáltató Központ vezető a rektortól/kancellártól átruházott munkáltatói jogkört gyakorol a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység alkalmazottjai felett az alábbi jogkörökben:

a)      munkaidő beosztása,

b)      munkaköri feladatok meghatározása,

c)      munkavégzésre történő utasítás,

d)      rendkívüli munkavégzés elrendelése,

e)      munkavégzés felügyelete, ellenőrzése,

f)        munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés,

g)      szabadság kiadása, a fizetés nélküli szabadság és az alkotói szabadság kivételével.

(6)   Az átruházott munkáltatói jogkör csak személyesen gyakorolható és nem adható tovább.

(7)   Jelen §-ban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók a megbízási jogviszony, a hallgatói munkaviszony, az önkéntes jogviszony, továbbá az előzőleg nem nevesített más jogviszony keretében történő foglalkoztatásra is.

(8)   Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony módosítása két vagy több átruházott munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőt is érint, úgy a módosítás érvényességéhez valamennyi érintett munkáltatói jogú vezető egyetértése szükséges. Egyetértés hiányában a rektor/kancellár dönt a jogviszony módosításáról.

(9)   Az átruházott munkáltatói jogkör gyakorlása során be kell tartani a pénzügyi kötelezettségvállalásra és annak ellenjegyzésére vonatkozó szabályokat.

 

Szövegjavaslat az akkreditált laboratóriumokra vonatkozóan

SZMR 55. szakaszhoz 

(1)   Az akkreditált laboratóriumok a Főiskola K+F szolgáltató-oktatási szervezeti egységei, amelyeket a rektor és a kancellár képvisel, felettük a dékánok felügyeletet gyakorolnak, a laboratóriumvezetők szakmailag irányítanak.

(2)   A Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar dékánjának felügyelete mellett, a laboratóriumvezető szakmai vezetésével – az  Anyagtechnológia és a Járműtechnológia Tanszék tevékenységéhez kapcsolódva – akkreditált laboratórium működik Anyagvizsgáló és Méréstechnikai Laboratórium elnevezéssel.

b)      A laboratórium szakmai tevékenységéért a laboratóriumvezető a felelős.

c)      Az Anyagvizsgáló és Méréstechnikai Laboratórium címe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.[1] Javaslatunk értelmében az Informatikai Rendszergazda és Oktatástechnikai Csoport ellátja a teljes Kecskeméti Főiskola IT üzemeltetési és oktatástechnikai üzemeltetési feladatait (azaz átveszi a korábbi IHCS és kari rendszergazda csoportok/személyek feladatkörét)

 

16/2015.(IV. 23.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 15 igen szavazattal a szóban előterjesztett módosító javaslat alapján elfogadta, hogy a Kari Tanácsülés napirendjei a meghívóhoz képest az alábbiakban változzanak, illetve kerüljenek megtárgyalásra:

 

 1. Javaslat Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítására
 2. Javaslat záróvizsga bizottsági elnökök személyére
 3. Javaslat címzetes főiskolai tanári cím adományozására
 4. Javaslat a Rektori Humánpolitikai Bizottság GAMF kari tagjára
 5. A műszaki menedzser alapszak a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán (múlt, jelen, jövő)
 6. Egyebek

 

17/2015.(IV. 23.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítására vonatkozó előterjesztést, a szóban elhangzott és befogadott módosításokkal együtt.

 

18/2015.(IV. 23.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 15 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Záróvizsga bizottsági elnökök személyére vonatkozó előterjesztést, a szóban elhangzott és befogadott módosítással együtt.


19/2015.(IV. 23.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Dr. Vajnai Tibor tanszékvezető, egyetemi tanárt delegálja a Rektori Humánpolitikai Bizottságba.

 

20/2015.(IV. 23.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal egyetértett A Műszaki menedzser szak múltja, jelene, jövője a GAMF Karon c. tájékoztatóval. 

 

21/2015.(V. 28.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal a szóban előterjesztett módosító javaslat alapján elfogadta, hogy a Kari Tanácsülés napirendjei a meghívóhoz képest az alábbiakban változzanak, illetve kerüljenek megtárgyalásra:

 1.  Javaslat a Gépészmérnöki alapszak tantervének módosítására
 2. Javaslat a Mérnök informatikus alapszak tantervének módosítására
 3. Főiskolai tanári pályázatok véleményezése
 4. Egyebek

 

22/2015.(V. 28.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Gépészmérnöki alapszak tantervének módosítására vonatkozó előterjesztést. 


23/2015.(V. 28.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Mérnök informatikus alapszak tantervének módosítására vonatkozó előterjesztést. 


24/2015. (V. 28.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa  az alábbiak szerint alakította ki véleményét főiskolai tanári kinevezésekkel kapcsolatban:

-          Dr. Csík Norbert főiskolai docenst 11 leadott, érvényes szavazatból 2 igen,

-          Dr. Kósa János főiskolai docenst 11 leadott, érvényes szavazatból 11 igen,

-          Dr. Pap-Szigeti Róbert főiskolai docenst 11 leadott, érvényes szavazatból 11 igen

szavazattal támogatta.


25/2015.(VI. 22.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 13 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Mérnök informatikus alapszak tantervének módosítására vonatkozó előterjesztést. 


26/2015. (VI. 22.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa Dr. Török Erika főiskolai tanárnak a KF GAMF Kar oktatási dékánhelyettesi megbízatására benyújtott pályázatát 12 igen szavazattal támogatja.

 

27/2015. (VI. 22.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa Dr. Johanyák Zsolt Csaba  főiskolai tanárnak a KF GAMF Kar tudományos dékánhelyettesi megbízatására benyújtott pályázatát 12 igen szavazattal támogatja.

 

28/2015. (VI. 22.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa Dr. Weltsch Zoltán tudományos főmunkatársnak a KF GAMF Kar Anyagtechnológia Tanszék tanszékvezetői megbízatására benyújtott pályázatát 12 igen szavazattal támogatja. 


29/2015. (VI. 22.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 5 igen, 5 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elvetette azt a javaslatot, miszerint a Kari Tanács összetétele – az egyes oktatói delegáltak létszáma tekintetében – az alábbi megosztásban szerepeljen az ügyrendben:

 • Anyagtechnológia Tanszék: 1 fő,
 • Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Tanszék: 1 fő,
 • Informatika Tanszék: 3 fő,
 • Járműtechnológia Tanszék: 1 fő,
 • Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék: 2 fő.


30/2015. (VI. 22.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 5 igen, 2 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett nem támogatta a KF GAMF Kar ügyrendjének módosítására vonatkozó előterjesztést.


31/2015. (VI. 22.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal egyhangúan támogatta a KF GAMF Kar Kari Tanácsa választási rendjének módosítására vonatkozó előterjesztést.


32/2015. (VI. 22.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 14 igen szavazattal egyhangúan támogatta a KF GAMF Kar által adományozható kitüntetések és díjak, valamint azok adományozási rendjének módosítására vonatkozó előterjesztést.


33/2015.(IX. 8.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal a szóban előterjesztett módosító javaslat alapján elfogadta, hogy a Kari Tanácsülés napirendjei a meghívóhoz képest az alábbiakban változzanak, illetve kerüljenek megtárgyalásra:

1. A Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat, Szervezeti és Működési Rend módosításának véleményezése

   Előterjesztő: Dr. Kovács Lóránt dékán

2. A Kecskeméti Főiskola Hallgatói Követelményrendszer IV. fejezete (Térítési és juttatási szabályzat) módosításának véleményezése

   Előterjesztő: Dr. Kovács Lóránt dékán

3. Javaslat a Programozó informatikus szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek, valamint tantervének és tantárgyi programjának módosítására

   Előterjesztő: Dr. Alvarez Gil Rafael Pedro szakfelelős

4. A Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola egyesülésével kapcsolatos stratégiai terv véleményezése, javaslattétel az új intézmény elnevezésére.

   Előterjesztő: Dr. Kovács Lóránt dékán

5. A Kecskeméti Főiskola Önköltségszámítási szabályzatának véleményezése

   Előterjesztő: Dr. Kovács Lóránt dékán


34/2015. (IX. 8.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat, Szervezeti és Működési Rendjének előterjesztés szerinti módosítását.


35/2015. (IX. 8.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Követelményrendszer IV. fejezetének (Térítési és juttatási szabályzat) előterjesztés szerinti módosítását.


36/2015.(IX. 8.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Programozó informatikus szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek, valamint tantervének és tantárgyi programjának módosítására vonatkozó előterjesztést.


37/2015. (IX. 8.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola egyesülésével kapcsolatos stratégiai tervet. Az új intézmény elnevezésére a Kari Tanács az alábbi javaslatokat tette (a leadott szavazatok alapján rangsorolva):

 

Elnevezés

Szavazat

Közép-magyarországi Alkalmazott Tudományok Egyeteme

7

Rubik Ernő Alkalmazott Tudományok Egyeteme

7

Kecskeméti Alkalmazott Tudományok Egyeteme

5

Baross Gábor Alkalmazott Tudományok Egyeteme

3

Galamb József Alkalmazott Tudományok Egyeteme

3

Kunsági Alkalmazott Tudományok Egyeteme

2

Barényi Béla Alkalmazott Tudományok Egyeteme

2

Minerva Alkalmazott Tudományok Egyeteme

1

Katona József Alkalmazott Tudományok Egyeteme

1

Deák Ferenc Alkalmazott Tudományok Egyeteme

1

Lámfalussy Sándor Alkalmazott Tudományok Egyeteme

1

Unitas Alkalmazott Tudományok Egyeteme

1

Magyarországi Alkalmazott Tudományok Egyeteme

1

Tórusz Alkalmazott Tudományok Egyeteme

1

Cumania Alkalmazott Tudományok Egyeteme

0

Hunnia Alkalmazott Tudományok Egyeteme

0

Apponyi Albert Alkalmazott Tudományok Egyeteme

0

Szapáry Gyula Alkalmazott Tudományok Egyeteme

0

Hunitas Alkalmazott Tudományok Egyeteme

0


38/2015. (IX. 8.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 0 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett kinyilvánította, hogy az Önköltségszámítási szabályzatot jelenlegi tartalmával – különös tekintettel a 6. § fogalmazási pontatlanságaira, a Megismerési nyilatkozat új elemként történő megjelenésére, a rezsi költség új mértékű megállapítására – nem támogatja.


39/2015.(X. 22.) sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal a szóban előterjesztett módosító javaslat alapján elfogadta, hogy a Kari Tanácsülés napirendjei a meghívóhoz képest az alábbiakban változzanak, illetve kerüljenek megtárgyalásra:

 1.  Főiskolai docensi pályázat véleményezése
 2. Javaslat Logisztikai mérnöki alapképzési szak indítására
 3. Javaslat a kancellár működésével kapcsolatos problémák megvitatására
 4. Javaslat a KF GAMF Kar ügyrendjének módosítására
 5. Egyebek


40/2015.(X. 22.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Dr. Lelkes Zoltán főiskolai docensi pályázatát.


41/2015.(X. 22.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 11 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a Logisztikai mérnöki alapképzési szak indítására vonatkozó előterjesztést.


42/2015.(X. 22.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal elfogadta, hogy a következő kari tanácsülésen napirendi pontban kerüljön megvitatásra a kancellárral való együttműködés javításának lehetőségei. 


43/2015.(X. 22.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 10 igen szavazattal elfogadta a KF GAMF Kar ügyrendjének módosítására vonatkozó előterjesztést, a szóban elhangzott és befogadott módosítással együtt. 


44/2015.(XII.10.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 13 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az alapképzési és felsőoktatási szakképzési szakok működéséről szóló beszámolót.


45/2015.(XII. 10.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 13 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a záróvizsga bizottsági elnökök személyére tett javaslatot.


46/2015.(XII. 10.)sz. GAMF KT határozat

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Kari Tanácsa 13 igen szavazattal egyhangúlag javasolja Dr. Kodácsy János főiskolai tanár részére Professor Emeritus cím adományozását.


Főmenü